editie 38 / september 2012

Mededelingen van het Lira-bestuur

Mededelingen van het Lira-bestuur

Vanaf de Lira-jaarvergadering van 9 juni 2012 is het bestuur van de Stichting Lira als volgt samengesteld: Kees Holierhoek, voorzitter; Tijs van den Boomen, vice-voorzitter; Robert Alberdingk Thijm, secretaris; Rien Verhoef, penningmeester; mw. Sophie Kassies, lid; Tsead Bruinja, lid; Kees Schaepman, lid. 

Recent is oud-burgemeester van Amsterdam en oud-PvdA-fractievoorzitter Job Cohen benoemd tot nieuwe voorzitter van de brancheorganisatie Voi©e. Hij is daarmee de opvolger van Aad Kosto.

Ongeveer tezelfdertijd werd kunsteconoom Pim van Klink de 'andere opvolger' van Aad Kosto, namelijk als voorzitter van de Stichting (binnenkort Federatie) Auteursrechtbelangen. 

Beide koepelorganisaties bezinnen zich momenteel hoe concrete invulling te geven aan twee belangrijke taken: handhaving van het auteursrecht in een digitale omgeving en voorlichting aan politiek en publiek. Voor de handhaving wordt gedacht aan een steviger financiering van de Stichting Brein, terwijl de nieuwe Federatie Auteursrechtbelangen bij uitstek het orgaan lijkt voor de voorlichtingsactiviteiten.

Wet toezicht cbo's 

Op 13 maart 2012 heeft de Tweede Kamer, na amendering, het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (31 766) aangenomen.

Op diezelfde 13 maart jl. is het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer ingediend. Het wetsvoorstel betreft om precies te zijn een aanpassing van de Wet toezicht uit 2003 en is drie keer aangepast bij nota’s van wijziging en door amendementen. Na de verkiezingen valt behandeling op korte termijn te verwachten. Is de gewijzigde wet in werking getreden, dan vallen alle cbo's onder het toezicht van het College van Toezicht Auteurs- en naburige rechten, afgekort CvTA, dat tot voor kort alleen Buma/Stemra, Stichting Reprorecht, Stichting Leenrecht en Stichting Thuiskopie superviseerde, rechtspersonen die een bemiddelingslicentie of incasso-aanwijzing van de overheid hadden gekregen.

KH