editie 38 / september 2012

Kabelincasso

Lira is al geruime tijd in overleg met Vevam, de auteursrechtenorganisatie voor regisseurs, over de overgang van de voormalige Vevam-scenaristen naar Lira. Dat overleg wordt ook in een breder verband gevoerd, namelijk binnen het zogeheten Rechtencollectief. Het Rechtencollectief, waarin ook Buma/Stemra, Pictoright, Vevam, Sekam en Agicoa zitting hebben, incasseert reeds sinds decennia de kabelgelden die worden betaald door de kabelexploitanten in Nederland.

Kabelincasso

Onderlinge verdeling

In 2011 en 2012 zijn binnen het collectief gesprekken geweest over de onderlinge verdeling tussen verschillende groepen rechthebbenden. Aanleiding daarvoor waren verschuivingen die plaats hebben gevonden. Voor Lira geldt dat er rekening gehouden dient te worden met de toestroom van Vevam-scenaristen (die voorheen via Agicoa/Vevam hun uitkeringen ontvingen) en met freelance journalisten (die via Nieuwswaarde nooit kabelgeld ontvingen). 

Een uitbreiding van het door Lira vertegenwoordigde repertoire dat voorheen onder Vevam en Nieuwswaarde viel, moet logischerwijs samengaan met een hogere incasso. Lira kan immers alleen uitkeren aan groepen rechthebbenden wanneer zij daarvoor ook de bijbehorende geldstroom ontvangt.

De gesprekken over een nieuwe verdeling verlopen niet altijd gemakkelijk en nemen meer tijd in beslag dan de betrokkenen hadden voorzien. Natuurlijk zou het mooi zijn wanneer nog in 2012 duidelijkheid komt over de nieuwe verdeling. Want dan zouden wij dit jaar kunnen uitkeren zoals wij gewend zijn voor ons traditionele repertoire én wellicht al een begin kunnen maken met de voorbereidingen voor uitkeringen voor het ‘nieuwe’ repertoire, dus bepaalde categorieën van journalistieke gescripte werken en scenario’s van commerciële tv-producties. Dan moeten Lira’s claims nog wel eerst gehonoreerd worden en Lira’s incasso navenant stijgen. Op het moment van schrijven, in de zomer van 2012, is het nog niet in te schatten hoe de onderhandelingen zullen verlopen. 
 

Kabelincasso in toekomst

Niet alleen de nieuwe verdeling voor 2011 en 2012 houdt Lira bezig, maar ook de kabelincasso in de toekomst. Na bijna een kwart eeuw hebben de kabeldistributeurs aangegeven dat zij het kabelcontract willen beëindigen. De producenten die voorheen in het Rechtencollectief een plaats aan tafel hadden, zijn samen met de omroepen en de distributeurs inmiddels verenigd in RoDAP (Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties, www.rodap.nl). De producenten hebben dan ook aangegeven hun zetel in het Rechtencollectief op te willen geven.

Lira is, samen met Buma, Vevam, Pictoright, Sena en Norma, in onderhandeling met de RoDAP-partijen om ook in de toekomst een passende vergoeding voor distributie van audiovisuele werken zeker te stellen.

Eén ding is zeker: het zijn spannende tijden en Lira zet alles op alles om de belangen te behartigen van onze achterban, de ruim 10.000 schrijvers die ons hun rechten hebben toevertrouwd. Wij houden u natuurlijk graag op de hoogte.

HV