editie 34 / mei 2011

Berichten van het bureau

Webportal Lira

De Stichting Lira ontwikkelt een webportal. Daarmee hopen wij enerzijds belangrijke besparingen te kunnen realiseren en anderzijds een gemakkelijke en laagdrempelige communicatie met onze achterban mogelijk te maken.

Besparingen

Lira verstuurt jaarlijks vele duizenden repartitiefacturen, controlespecificaties, opgavenformulieren, brieven en uitnodigingen. Tot nu toe deden wij dat veelal op papier. Daarmee zijn vanzelfsprekend aanzienlijke druk- en verzendkosten gemoeid. Door onze relaties in de gelegenheid te stellen om hun gegevens online in te kunnen zien en ieder gewenst moment te kunnen wijzigen kunnen wij deze kosten voor een belangrijk deel terugbrengen. Dat is natuurlijk in het belang van alle rechthebbenden waaraan Lira uitkeert.

Communicatie

Met een webportal kan Lira snel en gemakkelijk met haar relaties communiceren. Het bulletin, dat nu al in elektronische vorm wordt verspreid, is dan online in te zien. Net als repartitieoverzichten, werkenlijsten en jaarverslagen. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat persoonlijke en financiële gegevens goed beveiligd worden.

Naar verwachting zal in de tweede helft van 2011 het webportal worden ingevoerd. Vanzelfsprekend wordt u nader geïnformeerd zodra het zover is. U ontvangt dan een persoonlijke inlogcode waarmee u vanaf onze website www.lira.nl kunt inloggen.

Schikkingsvoorstel Google door rechtbank in New York afgewezen

Google Books

In 2005 werd Google aangeklaagd door Amerikaanse organisaties van auteurs en uitgevers voor het scannen en online zetten van ruim 12 miljoen boeken zonder dat daar de vereiste toestemming van rechthebbenden voor was verkregen en zonder dat er een vergoeding voor was betaald.

Eind 2008 kwamen de partijen een voorlopig schikkingsvoorstel (Google Book Settlement) overeen. Dit voorstel werd in november 2009 aangepast en ter goedkeuring aan de rechtbank in New York voorgelegd. Het schikkingsvoorstel bevatte afspraken over reeds gedigitaliseerde boeken, maar ook afspraken voor de toekomst voor bepaald gebruik van boeken door Google. Lira heeft haar bezwaren tegen het Google Book Settlement in een brief van 26 januari 2010 kenbaar gemaakt aan de rechtbank in New York. In het Lira Bulletin van september 2010 hebben wij onze achterban hierover uitgebreid geïnformeerd.

Uitspraak rechtbank New York

Op 22 maart 2011 heeft rechter Denny Chin van de rechtbank in New York de gewijzigde schikking afgewezen. Hij vond het voorstel “niet eerlijk, niet doeltreffend en onredelijk”.

Volgens rechter Chin kunnen veel van de bezwaren worden weggenomen door in plaats van een “opt-out” regeling een “opt-in” regeling aan de rechthebbenden aan te bieden. Hij dringt er bij de partijen op aan om dit te overwegen. Lira juicht toe dat de rechter tot deze conclusie is gekomen en dat nu is vastgesteld dat het auteursrecht door iedereen – dus óók door Google – gerespecteerd dient te worden. Vanzelfsprekend is het nut van een gemakkelijk toegankelijke wereldwijde digitale bibliotheek duidelijk, maar het schikkingsvoorstel ging te ver. Het goedkeuren van het schikkingsvoorstel zou het op grote schaal kopiëren en online beschikbaar stellen van auteursrechtelijk beschermde werken zonder de wettelijk vereiste toestemming belonen. Iets waar Lira zich namens alle auteurs die hun rechten aan ons hebben toevertrouwd fel tegen zal blijven verzetten. Lira was ten tijde van de uitspraak bezig met de voorbereidingen om de scans bij de bibliotheken (ldcs: Library Digital Copies) te laten verwijderen. Volgens het schikkingsvoorstel mocht Google aan elke deelnemende bibliotheek een digitale kopie geven van alle boeken die in de collectie van deze bibliotheek voorkwamen. Door de Amerikaanse ‘fair use’ bepalingen zijn de mogelijkheden van deze bibliotheken om zonder vergoeding auteursrechtelijk beschermde werken te gebruiken veel uitgebreider dan onder de Nederlandse Auteurswet is toegestaan. Voor Lira was dat onacceptabel en daarom hadden wij besloten om deze ldcs te laten verwijderen. Nu het schikkingsvoorstel is afgekeurd en daarmee alle deadlines zijn komen te vervallen zal Lira de verdere ontwikkelingen afwachten.

Hoe nu verder

Op 25 april 2011 komen de partijen bij een hoorzitting opnieuw bijeenkomen voor de rechtbank in New York. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte via onze website www.lira.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.googlebooksettlement.com.
 
SB