editie 39 / januari 2013

Mededelingen van het Lira-bestuur

Wet toezicht cbo's 

Op 13 maart 2012 heeft de Tweede Kamer, na amendering, het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (31 766) aangenomen.

Op diezelfde 13 maart jl. is het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer ingediend. Het wetsvoorstel betreft om precies te zijn een aanpassing van de Wet toezicht uit 2003 en is drie keer aangepast bij nota’s van wijziging en door amendementen. Na de verkiezingen valt behandeling op korte termijn te verwachten. Is de gewijzigde wet eenmaal in werking getreden, dan vallen alle cbo's onder het toezicht van het College van Toezicht Auteurs- en naburige rechten, afgekort CvTA, dat tot voor kort alleen Buma/Stemra, Stichting Reprorecht, Stichting Leenrecht en Stichting Thuiskopie superviseerde, rechtspersonen die een bemiddelingslicentie of incasso-aanwijzing van de overheid hadden gekregen.

KH

 

Stichting Federatie Auteursrechtbelangen

Nog in 2012 is de naam van de Stichting Auteursrechtbelangen veranderd in Stichting Federatie Auteursrechtbelangen. Tegelijk met deze naamsverandering heeft een andere nogal ingrijpende verandering in de statuten plaats gevonden en daarmee in de wijze waarop het bestuur van wat kortweg 'de Federatie' heet, wordt samengesteld en welke taken op het bordje van de Federatie zijn gedeponeerd.

De basis van de Federatie wordt gevormd door drie platforms: het Platform Makers, vervolgens een vertegenwoordiging van collectieve beheersorganisaties uit de brancheorganisatie Voi©e, en tenslotte een Platform Creatieve Industrie waarin uitgevers en producenten zitting hebben,

Nieuwe voorzitter na het vertrek van Aad Kosto is geworden Pim van Klink die het auteursrecht vanuit zijn professie vooral beziet met het oog van een gepromoveerd kunsteconoom; ambtelijk secretaris is Willem Wanrooij, penningmeester Kees Holierhoek.

Tot de taken van de Federatie worden onder meer gerekend: het namens de drie platforms zoveel mogelijk gezamenlijk optreden in aangelegenheden zoals wetgeving door vorming – waar mogelijk- van een gelijkluidende opvatting.

Ook de informatieverstrekking over het auteursrecht wordt door de Federatie op zich genomen.

En tenslotte valt binnen het takenpakket van de Federatie het organiseren van de financiering van de handhaving (i.c. Brein), in dit digitale tijdperk een zaak van snel groeiend gewicht.

KH

 

Financiering Stichting Brein

Het bestuur van Lira volgt met grote belangstelling de wegens teruglopende thuiskopie-inkomsten noodzakelijk geworden reorganisatie en herfinanciering van de Stichting Brein. Het regelen, niet het betalen van deze wat anders dan voorheen in elkaar gestoken herfinanciering is een taak van de Stichting Federatie Auteursrechtbelangen. Bijna een jaar lang heeft binnen de Federatie in overleg met vertegenwoordigers van bestuur en directie van Brein een financiële commissie zich gezet aan het ontwerpen van een nieuwe duurzame financieringsstructuur. Aan de kosten van Brein zouden alle exploitatiegebieden (muziek, video en scripto) bij moeten dragen. Op die manier zou een vorm van collectieve handhaving tegenover de bedreigingen van de grond moeten komen. Er valt immers weinig geld te verdienen aan bijvoorbeeld films die al voor de officiële première zijn 'gepirateerd'. En wat te denken van de vele duizenden Nederlandse e-books die nu al op internet te vinden zijn of dankzij snel juridisch ingrijpen: te vinden zijn geweest.

Van alle betrokken groepen van rechthebbenden wordt een financiële bijdrage verwacht: van de sector muziek evenzeer als van de afdeling film/tv en evenzeer van de afdeling digitale geschriften (scripto). Overleg met het College van Toezicht heeft tot nog toe geen onoverkomelijke barrières voor de creatie van een kostenpost 'handhaving' opgeleverd.

KH