editie 37 / mei 2012

Lira's statutenwijziging

Uitvoering gevend aan suggesties inzake Good governance van de zijde van het College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechten (CvTA), aan alle CBO's gedaan, is het bestuur van Lira vooral in het jaar 2011 begonnen met het nadenken over de mogelijkheid om in het bestuur van Lira een vorm van intern onafhankelijk toezicht te creëren door de benoeming van een onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk penningmeester waarbij onder het woord onafhankelijk wordt verstaan: een niet-bindend en niet door kandidaatstellende organisaties, ook wel constituerende verenigingen genoemd, voorgedragen voorzitter en penningmeester. Beide bestuurszetels worden wel zetels van de vergadering van aangeslotenen genoemd. Op het ogenblik bezet Lira's huidige penningmeester de ene ‘vergadering van aangeslotenen’-zetel en is de ander door min of meer toevallige omstandigheden onbezet.

Beide in het geding zijnde bestuurszetels bestaan dus al. Wat verandert is dat het voortaan om een in functie gekozen voorzitter en penningmeester zal gaan die beiden rechtstreeks door de vergadering van aangeslotenen als zodanig kunnen worden voorgedragen en desgewenst benoemd. 

 

Continuïteit

Tegelijk was bij de overwegingen een gegeven dat de voor de continuïteit zo belangrijke aanwezigheid in het bestuur van Lira van bestuursleden die bindend worden voorgedragen door de VSenV en de NVJ, gehandhaafd moest blijven. De verbondenheid van die zetels van kandidaatstellende organisaties mèt die organisaties biedt de beste garantie op continuïteit. 

 

Niet-leden van VSenV en NVJ

Een derde overweging kwam voort uit het feit dat Lira eind 2011 meer dan 11.500 aangeslotenen telt en dat de niet-VSenV-leden onder die aangeslotenen veruit in de meerderheid zijn en een krachtiger, zo breed mogelijk gedragen vertegenwoordiging in het bestuur van Lira verdienen. Voor wat betreft die laatste overweging volgde eigenlijk logischerwijs de wens dat de voorzitter van Lira een voorzitter van álle aangeslotenen zou zijn en dus in functie gekozen zou moeten worden door de vergadering van aangeslotenen. Datzelfde geldt voor de penningmeester.

De hieruit voortvloeiende gematigde wijzigingen in de statuten van Lira zijn thans (maart 2012) geformuleerd, met de notaris doorgesproken, ten overstaan van hem verleden, na stilzwijgende instemming van het CvTA inmiddels van kracht geworden en gepubliceerd.

 

Feitelijke bestuurssamenstelling

In de feitelijke samenstelling van het Lira-bestuur zullen deze statutenwijzigingen op korte termijn waarschijnlijk geen tot weinig veranderingen teweeg brengen. Het bestuur van Lira kende ook in 2011 zeven bestuurszetels waarvan er zes bezet waren. Vier van de bestuursleden werden bij bindende voordracht voorgedragen door de VSenV, één bij bindende voordracht door de NVJ en twee andere bestuurders zonder bindende voordracht op initiatief van het bestuur van Lira door de vergadering van aangeslotenen. Eén zetel uit die laatste categorie bleef zoals hierboven gemeld onbezet, omdat uitgebreide speurtochten naar passende kandidaten geen blijvend resultaat opleverden. Alle bestuursleden werden korter en langer geleden na hun voordracht benoemd door de vergadering van aangeslotenen.

Op de jaarvergadering van 9 juni 2012 zal voor het eerst volgens de gewijzigde statuten worden gewerkt bij de kandidaatstelling en benoeming van Lira-bestuursleden. Het bestuur van Lira heeft inmiddels de zittende voorzitter op niet-bindende voordracht kandidaat gesteld voor benoeming in de functie van voorzitter door de vergadering van aangeslotenen. De vergadering van aangeslotenen krijgt onder voorwaarden gelegenheid tegenkandidaten in te dienen. Zo nodig vinden er stemmingen plaats.

 

Profiel

Ook is aan het VSenV-bestuur gevraagd voor de nog altijd onbezette zetel in het Lira-bestuur, voorheen van de vergadering van aangesloten, een geschikte bij voorkeur vrouwelijke kandidate bindend voor te dragen. Daarbij wordt gewerkt met een door Lira opgesteld profiel dat er als volgt uitziet:

  • wanneer voorgedragen door de VSenV: lid van de VSenV
  • met beroepservaring als schrijver, vertaler, journalist
  • met gebleken belangstelling voor de voorwaarden waaronder schrijvers. vertalers en freelance-journalisten in Nederland werken en positief staande tegenover de wenselijkheid van collectief beheer van auteursrechten
  • in staat tot het beargumenteren en formuleren van een onafhankelijk oordeel
  • bij voorkeur enig gevoel voor/kennis van/inzicht in het auteursrecht
  • ervaring als bestuurder van een auteursorganisatie of een collectief beheersorganisatie strekt tot aanbeveling
  • indien nodig om de drie afdelingen in het Lira-bestuur vertegenwoordigd te houden: afkomstig uit respectievelijk VvL-, Netwerk- en/of FLA-kringen
  • qua instelling en gedrag goed passend in het bestuur van Lira, zoals betrokkenheid bij de behartiging van belangen van makers in de zin van de Auteurswet en qua gedrag integer handelend en met een ruime bereidwilligheid om met de achterban van Lira te communiceren.

Het bestuur van de VSenV heeft toegezegd op zoek te gaan naar een geschikte kandidaat. De NVJ heeft inmiddels Kees Schaepman bindend voorgedragen voor een plaats in het Lira-bestuur als opvolger van bestuurslid Maria Genova.

KH