editie 20 / september 2006

Oudedagsvoorziening Auteurs

Begin 2006 heeft het P.C. Boutensfonds de deuren opengezet om nieuwkomers welkom te heten. Dat gebeurde in de publiciteitsorganen van de VSenV en van Lira. Inmiddels is de termijn voor aanmelding door belangstellenden per 31 mei 2006 afgesloten.

De belangstelling voor het aanbod was redelijk. Niet overweldigend, maar redelijk. In de zomer zijn brieven naar belangstellenden uitgegaan waarin het aanbod zo precies mogelijk uit de doeken wordt gedaan in de hoop dat belangstellenden bereid zijn van hoedanigheid te veranderen en deelnemers worden.

Daaropvolgend heeft het bestuur besloten ook het te verzekeren maximum voor bestaande cliënten, deelnemers aan de maandpremieregeling, per 1-1-2007 te verhogen tot 6.000 euro op jaarbasis, evenveel als in de recent opnieuw opengestelde maandpremieregeling voor nieuwkomers het geval is. Brieven waarin op de mogelijkheid van een tussentijdse verhoging wordt gewezen, zijn uitgegaan. Bestaande deelnemers die aan de voorwaarden voldoen, krijgen dus de kans hun oudedagsvoorziening te verhogen, mits zij aan de voorwaarden voldoen. Ook voor deze tussentijdse verhoging door bestaande deelnemers blijkt belangstelling te bestaan.

Het bestuur van het P.C. Boutensfonds streeft ernaar - zolang als er voldoende financiële mogelijkheden zijn - steeds aan het begin van het jaar de toegang tot het fonds open te stellen. Om een indruk te geven van wat de twee regelingen inhouden die het P.C.Boutensfonds aanbiedt, volgt hieronder een uiteenzetting.

Wat is en doet het P.C.Boutensfonds?

Het P.C. Boutensfonds, bestuurd door vertegenwoordigers van de VSenV en de Stichting Lira, met Lira als financier, heeft tot doelstelling: het bevorderen van oudedagsvoorzieningen voor professionele schrijvers en vertalers.

In dat kader kent het P.C. Boutensfonds twee soorten voorzieningen: (1) een langlopende lijfrenteverzekering tegen betaling van een maandelijkse premie en (2) een per jaar te kiezen koopsomregeling.  

De premiekosten van beide regelingen worden voor ongeveer een derde deel door het P.C. Boutensfonds gesubsidieerd. Deze PCB-subsidie beloopt 35% van de maandpremielasten of van de koopsomstorting met een maximum van 1.050 euro per jaar. Dat wil overigens zeggen dat nog altijd 65% van de kosten door de deelnemer zelf opgebracht moet worden, zij het vaak verzacht door het fiscale regime dat op lijfrentepremies van toepassing is.

Wie aan de voorwaarden voldoet, kan kiezen aan welke regeling de voorkeur gegeven wordt: de discipline van een jarenlange maandelijkse premiebetaling of de vrijheid van af en toe een koopsomstorting. Een combinatie van beide is ook mogelijk, met dien verstande dat de totale PCB-subsidie per persoon nooit meer dan 1.050 euro per jaar bedraagt. 

Voorwaarden

Het P.C. Boutensfonds richt zich op schrijvers en vertalers die tenminste een jaar lid van de VSenV zijn of tenminste een jaar aangesloten bij de Stichting LIRA. Die aansluiting bij LIRA komt tot stand via een zogenoemd aansluitingscontract waarin de auteur bepaalde rechten zoals kabelrechten - al dan niet via de uitgever - aan de Stichting LIRA in beheer toevertrouwt. 

Het hoofdberoep van de cliënt moet schrijver of vertaler zijn. Hij/zij behoort tot de groep van professionele auteurs met een ondernemerstatus, dus fiscaal gezien gaat het om beoefenaren van een vrij beroep die door de fiscus gelijkgesteld worden met ondernemers en die uit dien hoofde hun financiële resultaten jaarlijks via een winstaangifte aan de belastingdienst melden. Zij moeten tegenover het P.C. Boutensfonds hun ondernemersstatus kunnen aantonen, bij voorkeur door een kopie van de zogenoemde Aangiftebrief van de belastingdienst of bij gebreke daarvan door een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) of een bewijs van gelijk niveau, ter beoordeling van het bestuur van het P.C. Boutensfonds.

Cliënten van het P.C. Boutensfonds zijn niet in het bezit van een andere eigen toereikende pensioenverzekering, dus in termen van de geldende belastingwetgeving: het moet gaan om personen met een aantoonbaar pensioentekort die tegelijk voldoen aan de daarbij geldende minimum-bruto-inkomengrens. Deze voorwaarde garandeert meteen - zolang als de fiscus een dergelijke pensioentekortregeling en daarmee samenhangende aftrekregeling kent - de gehele of gedeeltelijke aftrekbaarheid van de betaalde premie.

Cliënten verdienen aan de andere kant een belastbaar verzamelinkomen dat beneden de jaarlijks door het bestuur van het P.C. Boutensfonds vastgestelde norm blijft. Voor de toekenning van subsidie voor premiebetaling in het jaar 2007 wordt als norm het verzamelinkomen in het jaar 2005 gebruikt. Die norm lag in dat jaar op een belastbaar verzamelinkomen van niet meer dan 37.000 euro.

Aanvragers van een ondersteuning bij het storten van een koopsompremie zijn niet ouder dan 65 jaar; voor langlopende maandpremieverzekeringen geldt een grens van niet ouder dan 55 jaar.

Zij zijn bereid samen met het subsidiegeld van het P.C. Boutensfonds in totaal een bedrag van minimaal 50 euro per maand voor hun maandpremieregeling of minimaal 500 euro op jaarbasis voor hun koopsomstorting opzij te leggen.

Wie aldus in aanmerking zou komen voor deelname aan een van beide regelingen, kan maximaal vanaf het 65e jaar levenslang een aanvullend pensioen van 6.000 euro per jaar ofwel 500 euro per maand ontvangen, bovenop de AOW. Bij niet-maximale benutting van de regelingen zal dat minder zijn.

Het is een bescheiden en met nogal wat voorwaarden omringde mogelijkheid om iets voor de oude dag te doen, maar ook met zijn bescheiden doelstelling is en blijft het een kostbaar plan, kostbaar voor de schrijver en vertaler die toch het grootste deel van de lasten zelf op zal moeten brengen, kostbaar ook voor het P.C. Boutensfonds.

Vooraanmelding, aanmelding en acceptatie

Aan het begin van elk jaar beziet het bestuur van het P.C. Boutensfonds de financiële mogelijkheden en als er ruimte genoeg is, worden beide regelingen opengesteld via een  zogenoemde vooraanmelding, niet meer dan een peiling om te weten wie er serieuze belangstelling voor zou hebben.

Deze vooraanmelding (‘ik heb belangstelling’) zowel voor maandpremieregeling als voor de koopsomregeling vindt in de regel elk jaar plaats voor 31 mei van het lopende jaar om subsidie te krijgen met ingang van het daaropvolgende jaar.

U ontvangt vervolgens voor 1 augustus het geactualiseerde aanbod, tegelijk met formulieren waarmee u zich voor 1 oktober definitief aan kunt melden (‘ik wil deelnemen’). 

Na uw aanmelding wordt uw acceptatie door het P.C. Boutensfonds definitief, zodra het bestuur van het P.C. Boutensfonds financieel het groene licht van de Stichting Lira heeft gekregen. Dat zal in de regel het geval zijn voor 1 december. In december zult u daarover dan bericht ontvangen, waarna de regeling van uw keuze vervolgens per 1 januari van het nieuwe jaar ingaat. 

Voorbehoud

De realisering van het aanbod dat het P.C. Boutensfonds doet, is steeds afhankelijk van de financiële mogelijkheden waarover het P.C. Boutensfonds beschikt. Die mogelijkheden hangen weer samen met de omvang van de vraag van de zijde van belangstellenden en met de hoeveelheid geld die de Stichting Lira ter beschikking stelt. Ofschoon het bestuur alles zal doen wat in zijn vermogen ligt om aan de vraag te voldoen, kan er geen garantie worden gegeven dat vooraanmelding en aanmelding zullen leiden tot toetreding tot een van beide regelingen.

KH