editie 36 / december 2011

Mededelingen van het Lira-bestuur

  • Lira’s 25 jarig bestaan is met veel genoegen en onder grote belangstelling van aangeslotenen en relaties op 29 oktober 2011 gevierd in het Haagse Letterkundig Museum. Het bestuur is iedereen dankbaar voor de onder woorden gebrachte erkentelijkheid en de vele goede wensen
  • Stichting Lira is op 16 augustus 2011 onderworpen aan een eerste controle door het Keurmerkinstituut. Gebleken is dat Lira aan de CBO-keurmerknormen voldoet en op grond daarvan mag ze voor een periode van drie jaar het CBO-keurmerk dragen.
  • In het kader van het streven naar good governance werkt het bestuur van de Stichting Lira thans in reactie op een verzoek van het College van Toezicht Auteurs- en Naburige Rechten, net als alle andere CBO’s, aan een eigen schriftelijke rapportage inzake het naleven van de richtlijnen inzake good governance.
  • Het bestuur heeft op vele manieren overheid en politiek laten weten hoezeer het betreurd wordt dat door een zeer specifiek Nederlands beleid in een overigens veelal andersdenkende Europese omgeving de inkomsten van Stichting Thuiskopie drastisch worden verminderd en een wettelijk verankerde vorm van inkomen niet alleen voor schrijvers, vertalers en journalisten op dreigt te houden. 

KH