editie 36 / december 2011

Good Governance en het CBO-keurmerk

Lira incasseert collectief auteursrechtvergoedingen en keert deze uit aan haar kring van rechthebbenden. Hiermee zijn grote bedragen gemoeid – vorig jaar verdeelde Lira bijna 14,5 miljoen euro. De werkzaamheden van Lira worden betaald door een administratiekosteninhouding te doen op de uitkeringen. Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om de verdeling van de vergoedingen zo nauwkeurig mogelijk vorm te geven en verschaffen wij onze achterban graag inzicht in onze werkzaamheden.

Good Governance en het CBO-keurmerk

Lira hecht veel waarde aan bestuurlijke transparantie. Jaarlijks beleggen wij een vergadering voor onze aangeslotenen. Tijdens deze bijeenkomsten legt het bestuur verantwoording af aan de achterban over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Elk jaar publiceren wij een openbaar jaarverslag met een uitgebreide verantwoording van onze activiteiten en het financieel beleid, inclusief het beleid op het terrein van de sociale en culturele doeleinden van het Lira Fonds.

 

College van Toezicht Auteursrecht

Het College van Toezicht Auteursrecht (CvTA) ziet erop toe dat collectieve beheersorganisaties een overzichtelijke (financiële) administratie bijhouden, dat zij de verschuldigde vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken op rechtmatige wijze en tegen redelijke beheerskosten innen en tijdig verdelen onder rechthebbenden, transparante tariefstructuren hanteren, en voldoende zijn uitgerust om hun taken naar behoren uit te voeren. Het CvTA ziet kortom toe op transparantie en openheid bij collectieve beheersorganisaties.

Eind 2008 is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties ingediend, dat nog plenair behandeld moet worden in de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel behelst een uitbreiding van het toezicht waardoor ook Lira waarschijnlijk  in de nabije toekomst direct aan het CvTA zal rapporteren.

 

Van Gedragscode naar Keurmerk

In de tussentijd hebben de collectieve beheersorganisaties vanuit de Vereniging van Organisaties die het Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (afgekort VOI©E) zelf richtlijnen opgesteld ten aanzien van goed bestuur, toezicht en integriteit. Lira heeft zich in 2009 al verbonden aan de Gedragscode van VOI©E.

De VOI©E Gedragscode is in 2011 omgezet in een groot aantal bindende gedragsregels in de vorm van een keurmerk. Beheersorganisaties verdienen dit ‘CBO-Keurmerk’ als ze aan strikte voorwaarden voldoen na een toetsing door het Keurmerkinstituut.

Het Keurmerkinstituut verricht als onafhankelijke certificerende instelling de jaarlijkse audits (controles) en controleert of voldaan wordt aan de regels voor het omgaan met rechthebbenden, zoals tijdige en volledige verdeling van de gelden binnen de kostennormering, inspraak in het beheer van gelden en normen voor de besteding van gelden aan sociaal-culturele doelen. Maar ook of voldaan wordt aan de regels voor transparantie en service aan gebruikers en betalingsplichtigen, informatievoorziening en afhandeling van eventuele klachten, met zo nodig onafhankelijke geschillenbeslechting. Daarnaast zijn richtlijnen opgesteld voor goed bestuur en integriteit.

Met de instelling van dit keurmerk is de huidige Gedragscode van VOI©E in overleg met het bedrijfsleven omgezet in concrete en toetsbare normen voor transparantie en kwaliteit. 

Keurmerk voor Stichting Lira

Op 16 augustus 2011 bezocht de auditor van het Keurmerkinstituut Stichting Lira.  Tijdens deze audit bleek al snel dat veel zaken uitstekend op orde zijn. De diverse richtlijnen waaraan voldaan moet worden, zijn in grote lijnen de afgelopen jaren reeds geïmplementeerd in de bestaande bedrijfsvoering. Lira heeft dan ook een positief advies gekregen van het Keurmerkinstituut en mag op 23 november officieel het CBO-Keurmerk in ontvangst nemen.

Het CBO-Keurmerk heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Voor Lira betekent dit dat tot 16 augustus 2014 het keurmerk gevoerd mag worden. Mocht echter tijdens de tussentijdse jaarlijkse controle blijken dat een CBO niet voldoet aan de keurmerkcriteria, dan kan het CBO-Keurmerk worden ingetrokken.

SG/HV