editie 49 / februari 2017

Repartitienieuws

Repartitienieuws

Thuiskopie

Sinds begin 2013 is er een nieuw en uitgebreid thuiskopiestelsel in werking getreden. Waar voorheen alleen voor blanco CD’s en DVD’s een thuiskopieheffing werd betaald (door fabrikanten en importeurs), omvat de regeling vanaf 2013 ook apparatuur zoals harddiscrecorders, laptops, smartphones, tablets en sinds 2015 bovendien ook e-readers.

De herziene regeling is voor Lira aanleiding om het thuiskopie-repartitiereglement te herzien en uit te breiden. Op computers, smartphones en e-readers wordt immers andersoortig materiaal (ook) gekopieerd dan op CD’s en DVD’s. Te denken valt daarbij aan ebooks en artikelen uit kranten en tijdschriften. Voor de auteurs van deze werken zal een vergoeding beschikbaar komen in 2017.

 

Reprorecht

Lira verdeelt reprorechtvergoedingen onder schrijvers in de categorieën algemene boeken, kranten en publiekstijdschriften. De reprorechtregeling voor het bedrijfsleven omvat sinds 2013 naast het wettelijke reprorecht ook een licentie voor bepaalde vormen van digitaal hergebruik. Over de verdeling van de reprorechtvergoedingen zijn nieuwe meerjarenafspraken gemaakt door auteurs en uitgevers, waarbij bindend advies is ingewonnen.

De nieuwe afspraken houden niet alleen rekening met de uitbreiding van de regeling met een digitale component, maar ook met de nieuwe verdeelmatrix (die is geactualiseerd op basis van omvangrijk onderzoek door Stichting Reprorecht) en met de uitspraak van het Europees Hof in november 2015 in de HP/Reprobel-zaak. Het Hof stelde vast dat uitgeverijen geen rechthebbenden zijn voor de vergoedingen die worden geïncasseerd in de wettelijke geldstromen zoals het reprorecht en de thuiskopie. Deze vergoedingen komen volledig toe aan de oorspronkelijke makers: tekstauteurs en beeldmakers. In Nederland kunnen uitgevers overigens als makers wordt aangemerkt voor zover tekst en beeld door tekstauteurs en beeldmakers in loondienst zijn gemaakt, het zogeheten werkgeversauteursrecht. De HP/Reprobel-uitspraak vormde aanleiding om de reprorechtverdeelsleutel aan te passen.

HV