editie 41 / september 2013

Lira's jaarvergadering 2013

De jaarlijkse vergadering van stemgerechtigde aangeslotenen van Stichting Lira vond plaats op 1 juni 2013 in de Industrieele Groote Club in Amsterdam. Net als ieder jaar werd het door Lira gevoerde en te voeren beleid uitvoerig toegelicht door het bestuur en kregen de aanwezige aangeslotenen ruimte om vragen te stellen en een oordeel te vellen.

Lira's jaarvergadering 2013

Veel aandacht was er voor de gesprekken die Lira al sinds vele jaren voert met erfgoedinstellingen over auteursrechtelijke regelingen voor massadigitaliseringsprojecten. Al in 2010 werd met de Koninklijke Bibliotheek (KB) een eerste collectieve overeenkomst gesloten voor een online krantenproject. Maar helaas wordt nog steeds veelvuldig inbreuk gepleegd door erfgoedinstellingen. Lira blijft proberen om in redelijkheid naar oplossingen te zoeken, maar als het nodig is zal langs juridische weg worden opgetreden.

Die juridische route is begin 2013 al ingezet op audiovisueel terrein. De kabelexploitanten zijn sinds 1 oktober 2012 gestopt met het betalen van de verschuldigde kabelgelden. Sindsdien worden werken nog steeds onder abonnees verspreid, maar nu zonder toestemming van rechthebbenden en zonder dat er een vergoeding tegenover staat. Lira is zich bewust van het belang van de kabelvergoedingen voor de audiovisuele schrijvers en is een rechtszaak begonnen tegen drie grote kabelmaatschappijen: UPC, Ziggo en Delta. Samen met PAM (Netwerk Scenarioschrijvers, Lira, Dutch Directors Guild, Vevam, ACT en Norma) maakt Lira zich sterk voor een auteursrechtvergoeding voor onder meer Video-On-Demand en Uitzending Gemist.

Financieel kan Lira met tevredenheid terugzien op het boekjaar 2012 dankzij gerichte inspanningen om de kosten te drukken. In 2013 wordt een tekort voorzien, mede omdat de juridische kosten in de komende periode hoger zullen uitvallen dan de afgelopen jaren het geval was. 

Het bestuur heeft een aantal brieven ontvangen van aangeslotenen over leenrechtvergoedingen voor het uitlenen van e-books en gaat tijdens de vergadering in op die vragen. Het online ter beschikking stellen van gedigitaliseerde boeken valt niet onder het leenrecht. Het leenrecht is een bijzondere uitzondering in de wet, waarbij het verbodsrecht is vervangen door een aanspraak op een billijke vergoeding. Het huidige leenrechtstelsel heeft betrekking op papieren boeken en niet op digitale ebooks. Of ook digitale ebooks onder het leenrecht zullen komen te vallen, hangt af van de wetgever, vooral ook van de Europese wetgever.

Nadat de aangeslotenen het gevoerde en te voeren beleid door de Stichtingen Lira en Lira Fonds unaniem hebben goedgekeurd, wordt de heer Tsead Bruinja herbenoemd als bestuurslid op voordracht van de VSenV. De heer Willem Asman, niet-bindend voorgedragen door de vergadering van stemgerechtigde aangeslotenen en daarmee onafhankelijk, wordt benoemd als penningmeester en volgt daarmee de heer Rien Verhoef op. De voorzitter bedankt de heer Verhoef voor zijn 17-jarig bestuurslidmaatschap en reikt de ere-speld van Lira aan hem uit.

Nadat het formele deel van de vergadering is gesloten, volgen er drie presentaties van schrijvers over de kunst van het geld verdienen. P.F. Thomése, Marcel van Driel en Eefje Rammeloo vertellen kort en op zeer aansprekende wijze over de financiële kanten van het schrijverschap. 

De volledige notulen en een verslag van de presentaties van de schrijvers zijn te vinden op Lira’s website

HV