editie 35 / september 2011

Mededelingen van het Lira-bestuur

***
Van het zes leden tellende Lira-bestuur (één vacature) werden in de eind mei 2011 gehouden jaarvergadering twee bestuursleden die dit keer volgens het rooster van aftreden aan de beurt waren, Tijs van den Boomen en Robert Alberdingk Thijm, ieder voor nog eens drie jaar op bindende voordracht van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers door de vergadering van aangeslotenen herbenoemd.

***
Binnen het bestuur van de Stichting Leenrecht, de stichting die leenrechtgelden bij openbare bibliotheken incasseert, vindt beraad plaats of in hoger beroep (cassatie) moet worden gegaan tegen een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag over ‘verlengingen’ (verlengde uitleningen). Aan dat beraad neemt ook Lira deel. Het hof oordeelde dat voor onbetaalde verlengingen geen leenrechtvergoeding  aan rechthebbenden (schrijvers, vertalers, uitgevers) hoefde te worden afgedragen. De Stichting Leenrecht was van mening dat elke verlenging vanaf het begin van de nieuwe leenrechtwetgeving in de onderhandelingen als een nieuwe uitlening was gewaardeerd waarvoor rechthebbenden dienden te worden gecompenseerd. Bij een verlenging immers kan het boek niet aan iemand anders uitgeleend worden en daardoor wordt de auteur benadeeld. Tot uiterlijk 29 september 2011 kan alsnog tot cassatie worden besloten.

***
Lira dingt als collectieve beheersorganisatie mee naar het keurmerk voor CBO’s. Zo’n keurmerk wordt door de brancheorganisatie van CBO’s, Voi©e, alleen verleend aan organisaties die zich bezighouden met het collectieve beheer van auteursrechten, indien zij voldoen aan een groot aantal concrete en daardoor controleerbare criteria. Zo moet de CBO in de statuten hebben staan dat het een rechtspersoon betreft zonder winstoogmerk. De CBO moet een jaarrekening overleggen, laten zien dat rechthebbenden in het bestuur zitting hebben of op andere wijze hun invloed kunnen doen gelden, de Gedragscode Integer Bestuur van Voi©e hebben ondertekend, statuten en reglementen op de website publiceren etc. etc.. Op geregelde tijden controleert een auditor van een onafhankelijk keurmerkinstituut of er nog aan de criteria wordt voldaan. Bij ‘slecht gedrag’ kan het keurmerk worden ingetrokken.

***
Onder inspiratie van brancheorganisatie Voi©e zijn richtlijnen tot stand gekomen voor goed bestuur en integriteit van CBO’s. Daarin worden -met enige marge voor gemotiveerde afwijkingen- regels gegeven over de manier waarop CBO’s bestuurd en geleid dienen te worden, hoe zij verantwoording af dienen te leggen en verslag moeten doen van hun geldbeheer, mutaties in gegevens van rechthebbenden en betalingsplichtigen dienen door te voeren, belangenverstrengeling dienen te voorkomen, een klachtenregeling dienen te hebben en veel van dergelijke voorwaarden meer.

***
Het Lira-bestuur heeft een bestuurscommissie ingesteld die moet nagaan in hoeverre Lira nog niet voldoet aan de keurmerkvoorwaarden en de richtlijnen voor goed bestuur en integriteit, en welke maatregelen er eventueel nodig zijn om wél aan die voorwaarden te gaan voldoen

***
Binnen de Stichting Auteursrechtbelangen, een stichting waarin makers, producenten en CBO’s al vele jaren samenwerken in kwesties waarin een gemeenschappelijk belang aan de orde is, is een veranderingsproces ingezet met de bedoeling om de organisatiestructuur duidelijker vorm te geven door te werken met drie platforms: een platform van respectievelijk makers, producenten en CBO’s. Het gesprek over de financiële consequenties van een en ander moet nog worden begonnen.


KH