editie 35 / september 2011

Eerste slag voor PAM is binnen

Sinds eind 2009 is Lira met het Netwerk Scenarioschrijvers, ACT (acteurs), DDG (regisseurs), Norma (collectief beheer van acteursrechten) en Vevam (collectief beheer van regisseursrechten) als Portal Audiovisuele Makers (www.portal-pam.nl) een samenwerking aangegaan.

Eerste slag voor PAM is binnen

Scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs

Scenarioschrijvers, acteurs en regisseurs hebben zich verenigd in PAM om voor de audiovisuele sector nieuw en online gebruik van hun producties mogelijk te maken. Via één portal betalen producenten en omroepen jaarlijks een vergoeding voor het uitzenden van tv-drama, documentaires en telefilms. Zo kunnen zij hun aanbod eenvoudig via allerlei platforms uitzenden.

De regeling zoals PAM die voorstaat, komt tegemoet aan de vaak zwakke onderhandelingspositie van individuele makers tegenover omroepen en producenten.
 

Aanpassingen in de Auteurswet

PAM voert regelmatig overleg met vertegenwoordigers van RoDAP, een vereniging i.o. van producenten, omroepen en distributeurs. Ook fungeert PAM als gesprekpartner van de ministeries van OCW en Justitie over de paragraaf over filmwerken in de Auteurswet.

PAM heeft intensief gelobbyd voor een wijziging van de Auteurswet. Begin dit jaar is tijdens een Ronde Tafelgesprek met alle partners in de film/tv-sector en de ministeries van Justitie, OCW en EZ over de paragraaf filmwerken in de Auteurswet gesproken.

PAM heeft gepleit voor een systeem van (uitgebreid) collectief beheer van rechten van makers via Lira, Vevam en Norma.

RoDAP daarentegen wil een producentenauteursrecht of ‘cessio legis’ introduceren. Dat betekent dat van rechtswege alle bijdragen aan een filmwerk eigendom worden van de producent. Dat zou inhouden dat de filmmakers hun rechten standaard kwijt zouden zijn. Voor de vertegenwoordigers van de makers natuurlijk een onaanvaardbaar uitgangspunt.

PAM heeft hard ingezet om de koers te verleggen naar een wettekst die de positie van de makers verbetert. De Ministerraad heeft inmiddels een wetsvoorstel goedgekeurd waarin de filmmakers hun rechten kunnen behouden en waarin is opgenomen dat er een proportionele vergoeding voor de rechten moet worden betaald. Het wetsvoorstel is voorgelegd voor advies aan de Raad van State.
 

Verheugd

Wij zijn verheugd dat het wetsvoorstel in ieder geval géén producentenauteursrecht of cessio legis omvat en wij wachten af wat de voorgestelde wijziging van het filmrecht verder inhoudt. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer kan er nog van alles gebeuren. PAM blijft zich in ieder geval hard maken voor een stevige rechtspositie voor de makers. PAM heeft nieuwe acties op stapel staan - op 28 september 2011 wordt tijdens het Nederlands Filmfestival een PAM-bijeenkomst georganiseerd. Audiovisuele makers ontvangen hierover nog nader bericht.

AZ