editie 32 / september 2010

Besluiten en mededelingen van het Lira-bestuur

Herbenoeming Lira-bestuursleden

Tijdens Lira's jaarvergadering, gehouden op 29 mei 2010, benoemde de vergadering van aangeslotenen voor een volgende periode van drie jaar Rien Verhoef en Tsead Bruinja tot leden van Lira's bestuur.

Convenant Lira-NUV

Op 8 juli 2010 vond ten kantore van het Nederlands Uitgeversverbond in Amsterdam de ondertekening plaats van het Convenant dat al eerder, op 22 februari 2010, tussen het NUV en Lira tot stand kwam over de samenwerking die uitgevers en Lira nastreven ten aanzien van de exploitatie en het beheer van digitale rechten op uitgegeven werken.

Bagatellenregeling leengelduitkering

Sinds 2008 is voor de rechthebbenden onder de Leenrecht geschriftenregeling (de ontvangers van leengeld) een zogeheten bagatellenregeling van kracht. Deze houdt in dat pas vanaf een saldo aan toegewezen gelden van i 5,   of hoger, daadwerkelijk aan de rechthebbenden wordt uitgekeerd.

Voor rechthebbenden die minder dan i 5,   krijgen toegewezen, wordt over een periode van maximaal 5 jaren elk jaar het totaalsaldo bekeken en zodra het cumulatieve saldo de i 5,   overschrijdt, wordt dit bedrag uitgekeerd. Na 5 jaar krijgen alle rechthebbenden alsnog hun tegoed uitgekeerd, ongeacht of ze wel of niet de ondergrens van i 5,   hebben gehaald.

De bagatellenregeling is destijds ingevoerd om te besparen op de portokosten die ook de uitke­ring van kleine bedragen met zich meebracht. Bovendien hadden ook Lira's rechthebbenden zelf in de loop der jaren geregeld te kennen gegeven de minutieuze werkwijze met soms hogere porti dan uitkeringen als verspillend te ervaren.

Maar ook al scheelt de bagatellenregeling in de verzendkosten, ze betekent wel een aanzienlijke administratieve belasting. Niettemin heeft Lira besloten de regeling vooralsnog te handhaven.

Wel bestaat de hoop op termijn weer gewoon 'zuiver' te kunnen gaan uitkeren en ook de kleinste bedragen weer aan rechthebbenden toe te rekenen. Het wachten is hierbij op de voltooi­ing van Lira's digitale platform ('Mijn Lira'): zodra specificaties digitaal kunnen worden verzonden, zijn kleine bedragen geen relatief hoge kostenpost meer.

RV