editie 6 / december 2001

Scenario-Raamovereenkomst

Op 21 september 2001 vond in Utrecht in het kader van Utrechtse Filmdagen De dag van het Scenario plaats, een bijeenkomst georganiseerd door het Netwerk Scenarioschrijvers en het Stimuleringsfonds voor Culturele Omroepproducties, met financiƫle steun ook van LIRA.

Van speciaal belang was de ondertekening tijdens die bijeenkomst van de Scenario-raamovereenkomst, gesloten tussen enerzijds de NOS, optredend voor alle publieke omroepen, anderzijds het Netwerk Scenarioschrijvers, een afdeling van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV). In plaats van een regeling, stammend uit 1995,  die door sommige publieke omroepen steeds vaker ontdoken werd, is met deze scenario-raamovereenkomst een regeling tot stand gekomen die dankzij de goedkeuring door de Raad van Bestuur van de NOS en van het College van Toezicht NOS een bindende werking heeft gekregen naar alle publieke omroepen in Nederland. Bindend zijn daarmee ook de minimum-vergoedingen geworden die scenarioschrijvers voor hun werk ontvangen. De desbetreffende minimum-bedragen die voor het schrijven van tv-drama-scenario’s betaald moeten worden, zijn met ingang van 1 juli 2001 met 25% verhoogd boven het niveau dat ze in 1995 hadden.

Opvallend is dat in deze overeenkomst ook ten aanzien van het internet-gebruik afspraken zijn gemaakt. Zij gelden voor een beperkte periode,  namelijk tot het moment dat de breedband-technologie zich als verspreidingsmiddel aandient. Dan zullen partijen zich inspannen om tot nieuwe afspraken te komen. Tot dat moment geldt een licentie tot gelijktijdige en niet-gelijktijdige (on demand)  internet-verspreiding van werken die onder de regeling vallen onder de voorwaarden dat de via internet verspreide werken integraal worden vertoond, en dat de internet-uitzendingen niet plaats vinden via een zogenaamd ander organisme dan de publieke omroep, en niet via sub-licenties van de publieke omroepen aan derden, en dat uitgezonden programma’s niet te downloaden vallen.

 

Overig internet-gebruik wordt in het oog gehouden door een paritair uit NOS- en Netwerk-/LIRA-vertegenwoordigers samengestelde werkgroep die het gebruik en de ontwikkelingen in kaart brengt en die na een jaar daarover rapporteert, waarna het onderwerp voor nader beraad weer op de agenda voor een evaluatie-vergadering verschijnt.

 

Onder de scenario-raamovereenkomst tussen NOS en het Netwerk Scenarioschrijvers/VSenV vallen uitdrukkelijk niet de speciaal voor internet gemaakte programma’s en voor internet bewerkte programma’s. Daarover staat het omroepen en auteurs vrij afspraken te maken.

 

Kees Holierhoek, die de auteursdelegatie in de onderhandelingen met de NOS leidde, schetste in zijn toespraak de gang van zaken tussen 1995 en 2001 en legde de nadruk op de bereidheid van scenarioschrijvers om met de publieke omroepen op redelijke voorwaarden  tot zaken te komen. Hij toonde zich verheugd dat het gelukt was de onderhandelingen positief te besluiten.

 

In zijn toespraak die de ondertekening begeleidde, sprak Gerrit-Jan Wolffensperger, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NOS, in het bijzonder over de grote waarde die de publieke omroep hecht aan een goede samenwerking met scenarioschrijvers in Nederland.

 

De sfeer lijkt dus beduidend verbeterd.

 

KH