editie 6 / december 2001

Adviezen van het bureau

-Gezocht: gegevens van leenrechthebbende schrijvers en vertalers

 

Nog altijd beschikt LIRA niet over alle gegevens van personen wier boeken in een bepaalde periode uitgeleend zijn door Nederlandse openbare bibliotheken en die uit hoofde daarvan aanspraak kunnen maken op leenrechtgelden. Bij LIRA is vaak wel de naam en de titel van het boek bekend, maar ontbreken het adres en het bankrekeningnummer. Ook van eventuele erfgenamen. 

LIRA doet, uitvoering gevend aan haar breng-plicht (altijd binnen grenzen van redelijkheid te interpreteren), langs vele wegen pogingen die adressen en rekeningnummers te achterhalen. We schrijven uitgevers aan, we publiceren lijsten met namen (zie lijst elders in dit nummer), maar desondanks ontbreken er nog veel gegevens die essentieel zijn om tot uitbetaling over te gaan.

We blijven de medewerking van de lezers van dit LIRA Bulletin nodig hebben om, vooral in kringen van ongeorganiseerde auteurs, schrijvers en vertalers, erop opmerkzaam te maken dat er een leenrecht bestaat en dat ze misschien uit hoofde van dat recht aanspraak kunnen maken op een leenrecht-uitkering. Dus zegt het alstublieft voort, zeker als u in de lijst van gezochte schrijvers en vertalers bekenden tegenkomt. 

 

- Kabelrechtgelden voor Nederlands repertoire op Duitse zenders

 

Van de Nederlandse kabelgelden die LIRA aan VG Wort, onze Duitse zusterorganisatie, uitkeert voor uitzendingen op Duitse zenders, houden wij 10% in om claims van Nederlandse auteurs te kunnen honoreren. Aangezien we alleen op claimbasis uitkeren, doen wij hierbij een oproep aan onze aangeslotenen om hun gegevens van uitgezonden werk op de Duitse publieke zenders aan ons op te geven.

 

- Leenrecht-klachtencommissie

 

Individuele klachten van auteurs over het leenrecht dienen, indien zij niet op bureau-niveau tot tevredenheid worden afgehandeld, binnen twee maanden na de repartitie waarop ze betrekking hebben, schriftelijk en gemotiveerd bij LIRA te worden ingediend, bij voorkeur gericht en geadresseerd aan de 'LIRA-klachtencommissie leenrecht’ . Binnengekomen klachten worden aan deze bestuurscommissie voorgelegd. De commissie adviseert het algemeen bestuur van LIRA over de afhandeling van de klacht en eventueel verder te nemen maatregelen. Het algemeen bestuur van LIRA neemt naar aanleiding van het uitgebrachte advies een besluit over de klacht. Tegen dit bestuursbesluit is volgens voorschrift van de Auteurswet  beroep alleen mogelijk bij de gewone rechter in Den Haag.

 

- Het weigeren van nalatenschappen

 

LIRA betaalt kabelrechtgelden, thuiskopievergoedingen en leenrechtgelden ook uit aan erfgenamen en legatarissen. Dat gebeurt op grond van de Auteurswet 1912. Daarin staat dat auteursrechten op werken blijven bestaan, in het algemeen tot 70 jaar na de dood van de maker, of bij meer auteurs: tot 70 jaar na de dood van de langstlevende maker. Wie erfgenaam wordt, heeft de mogelijkheid de erfenis niet te aanvaarden. Dat is soms een prettige ontsnappingsmogelijkheid wanneer op de erfenis schulden rusten. Maar tegelijk met het verwerpen van de erfenis, worden soms ook, en soms zonder dat erfgenamen zich dat goed bewust zijn, aanspraken op de zojuist genoemde (en andere) auteursrechtelijke vergoedingen verworpen. Wie erft van een schrijver of vertaler, doet er goed aan zich te realiseren dat die aanspraken er soms zijn, en dat ze soms zo hoog oplopen dat aanvaarding van een erfenis waarop enige schuld rust, zeer profijtelijk kan uitpakken.