editie 6 / december 2001

Lira jaarvergadering 2001

Tijdens de jaarvergadering van de Stichting LIRA in het Okura Hotel in Amsterdam op 13 oktober 2001 werd aan de hand van het jaarverslag 2000 allereerst het gevoerde beleid besproken, met uitstapjes naar diverse toekomstige beleidszaken. Aan de orde kwamen onder meer de leenrechtgelden die LIRA voor een deel maar moeizaam kwijtraakt. De oorzaken zijn tweeërlei: bovenal een grote groep van leenrechthebbenden, van wie wel bekend is wat van hen hoe vaak is uitgeleend, maar nog niet waar ze wonen of waar hun erfgenamen wonen en wat hun bankrekeningnummer is. Bestaande, vaak met naam bekende, maar voorlopig nog even onvindbare rechthebbenden dus. Een tweede oorzaak is gelegen in het feit dat de onderhandelingen met buitenlandse zusterorganisaties wel belangrijk gevorderd zijn, maar nog niet hebben geleid tot een beduidende geldstroom vanuit Nederland naar andere landen. Evenmin als andersom overigens. En tussen beide bestaat een zekere samenhang.

 

De voorzitter zette uiteen dat aanspraken op leenrechtgelden vijf jaar geldig blijven. Worden die gelden binnen die periode van vijf jaar door niemand geclaimd, dan kan het bestuur besluiten de elk jaar overblijvende gelden te voegen bij de uit te keren gelden van het jaar daarop. De voorzitter sprak de verwachting uit dat het LIRA-bestuur nog niet meteen na vijf jaar daartoe zou besluiten, maar dat het een langere periode aan zou houden waarbinnen leenrechtgelden geclaimd konden blijven worden, dit mede vanwege het feit dat de leenrechtrepartitie een nieuwe repartitie betrof met duidelijke aanloop-problemen. Dat het uiteindelijk tot een toevoeging van oude ongeclaimde gelden aan nieuw te verdelen leenrechtgelden zou komen, stond overigens voor hem vast. 

 

Even vast als het feit dat aan het einde van het jaar 2001 in de leenrechtrepartitie ongeveer een miljoen gulden aan reprorechtgelden voor het eerst aan de leenrechtrepartitie zal worden toegevoegd. Dat zijn gelden, bestemd voor auteurs van algemene boeken, die door de Stichting Reprorecht zijn geïncasseerd en bij gebrek aan verdeelmogelijkheden gedurende vele jaren cumulatief apart zijn gezet. Gegevens die een individuele verdelingmogelijk zouden maken, zijn er niet. Vandaar dat het geld gevoegd wordt bij het enige systeem voor een algemene-boekenrepartitie dat er wel is: LIRA’s leenrechtrepartitie. 

 

De benoeming en herbenoeming van LIRA-bestuursleden nam bij afwezigheid van tegenkandidaten weinig tijd in beslag.  Herbenoemd werden Nelleke van Maaren (voordracht VSenV) en Rien Verhoef (voordracht aangeslotenenvergadering). Voor het eerst tot bestuurders van LIRA werden gekozen Marjan Berk (voordracht aangeslotenenvergadering) en Nicolaas Matsier (voordracht VSenV). 

 

André Beemsterboer, directeur van LIRA, besprak LIRA’s rol bij en na het tot stand komen van de Scenario-raamovereenkomst, recent gesloten tussen de NOS, optredend  voor alle publieke omroepen, en het Netwerk Scenarioschrijvers, een afdeling van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV). Vooral op het punt van de informatieverstrekking door de publieke omroepen aan LIRA met betrekking tot uitzendingen van audiovisuele werken mag gehoopt worden op een verbetering, nu het klimaat tussen partijen is opgeklaard. Tot nu toe moest LIRA ten behoeve van de verdeling van kabelrechtgelden en thuiskopievergoedingen vooral een eigen inspanning leveren via het zo nauwgezet mogelijk napluizen van tv- en radiogidsen, aangevuld door informatie van rechthebbende auteurs die zo vriendelijk zijn hun werken met datum van uitzendduur, uitzendende omroep en uitzendduur in minuten aan te melden. Als de gesprekken met de NOS voorspoedig verlopen, mag gehoopt worden op een gedigitaliseerde automatische aanlevering van relevante gegevens.

 

LIRA’s voorzitter Kees Holierhoek gaf een uiteenzetting over de plannen voor de oprichting van een contractenbureau, in eerste instantie bedoeld voor een kleine groep van scenarioschrijvers, maar naar behoefte uitbreidbaar naar andere groepen van auteurs. Voor meer informatie zij verwezen naar het artikel in dit LIRA Bulletin: Nieuw: een contractenbureau. 

 

In de rondvraag kwam onder meer de problematiek aan de orde van een vertaler die graag de aanspraken op kabelrechtgelden en thuiskopievergoedingen behoudt, maar door een opdrachtgever alleen een contract voorgelegd krijgt waarin alle rechten zonder enige beperking worden overgedragen tegen een eenmalige vergoeding. Er werden door het bestuur en de directie verschillende suggesties gedaan om tot een oplossing van dit probleem te komen.