editie 40 / mei 2013

Oudedagsvoorziening P.C. Boutensfonds: per 2014 ook voor bankspaarregelingen

Voor het jaar 2014: aanmelden voor 15 september 2013, inschrijven voor 1 oktober 2013.

Het P.C. Boutensfonds, bestuurd door vertegenwoordigers van de VSenV en de Stichting Lira, stelt zich tot doel professionele schrijvers en vertalers te helpen bij de opbouw van een oudedagsvoorziening.

Het P.C. Boutensfonds kent drie voorzieningen:

  • Een langlopende lijfrenteverzekering tegen betaling van een maandelijkse premie, waartoe geen nieuwe deelnemers meer worden toegelaten;
  • Een jaarlijks aan te vragen koopsom voor een lijfrenteverzekering;
  • Vanaf 2014 een jaarlijks aan te vragen koopsom voor lijfrentesparen (een bankspaarrekening).


De kosten van de regelingen worden voor ruim een derde deel door het P.C. Boutensfonds gesubsidieerd: 35 % van de maandpremielasten of de koopsomstorting, met een maximum van € 1.050 per jaar. De minimale storting om voor subsidie in aanmerking te komen is een koopsom van € 1.000. De deelnemer moet dus nog altijd 65 % van de lasten zelf opbrengen, al wordt dit meestal verzacht door het fiscale regime dat op lijfrente- en bankspaarpremies van toepassing is. Als er sprake is van een pensioentekort, betaalt de belasting als het ware een gedeelte mee.

Omdat het P.C. Boutensfonds beseft dat deze regeling niet meer is dan een eerste stap op weg naar een oudedagsvoorziening, staat het de deelnemers uiteraard vrij meer te storten dan het bedrag dat wordt gesubsidieerd en zo een hoger tegoed op te bouwen.

Het is een bescheiden en met nogal wat voorwaarden omringde mogelijkheid om iets voor de oude dag te doen, maar ook met zijn bescheiden doelstelling is en blijft het een kostbaar plan, kostbaar voor de schrijver en vertaler die toch het grootste deel van de lasten zelf zal moeten opbrengen, kostbaar ook voor het P.C. Boutensfonds.

Wie aan de voorwaarden voldoet, kan kiezen tussen een lijfrenteverzekering of lijfrentesparen, mits het gestorte bedrag bestemd is voor een inkomensvoorziening ten behoeve van de oude dag. Een combinatie van beide is ook mogelijk, zij het dat de jaarlijkse PCB-subsidie per persoon nooit meer dan € 1.050 bedraagt.

Voorwaarden

Het P.C. Boutensfonds richt zich op schrijvers en vertalers in of uit het Nederlands of Fries die ten minste een jaar lid van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers zijn of ten minste een jaar zijn aangesloten bij de Stichting Lira. Aansluiting bij Lira komt tot stand via een zogenoemd aansluitingscontract waarin de auteur – al dan niet via de uitgever – bepaalde rechten zoals kabelrechten aan de Stichting Lira in beheer toevertrouwt.

Het hoofdberoep van de deelnemer moet schrijver of vertaler zijn – hij/zij behoort tot de groep van professionele auteurs met een ondernemersstatus. Fiscaal gezien gaat het dus om beoefenaren van een vrij beroep die door de fiscus worden gelijkgesteld met ondernemers en die hun financiële resultaten jaarlijks als winst uit onderneming aan de belastingdienst melden. Zij moeten deze ondernemersstatus tegenover het P.C. Boutensfonds kunnen aantonen, bij voorkeur door een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) of een bewijs van gelijk niveau, ter beoordeling van het bestuur van het P.C. Boutensfonds.

Aanvragers van de subsidie van het P.C. Boutensfonds hebben geen andere toereikende pensioenverzekering. Dit betekent in termen van de geldende belastingwetgeving dat ze een aantoonbaar pensioentekort moeten hebben en tegelijk voldoen aan de daarbij geldende minimum-bruto-inkomensgrens. Het voordeel hiervan is – zolang de fiscus een dergelijke pensioentekortregeling en daarmee samenhangende aftrekregeling kent – dat de premie geheel of gedeeltelijk aftrekbaar is.

Aanvragers hebben een belastbaar verzamelinkomen dat beneden de jaarlijks door het bestuur van het P.C. Boutensfonds vastgestelde norm blijft. Voor de toekenning van subsidie in het jaar 2014 wordt als norm het verzamelinkomen in het jaar 2012 gebruikt. Het plafond lag in dat jaar op een belastbaar verzamelinkomen van maximaal € 40.000.

Aanvragers mogen niet ouder zijn dan 65 jaar en de oudedagsregeling dient in Nederland te worden getroffen.
 

Procedure vooraanmelding, inschrijving en acceptatie


Als u volgend jaar (2014) van de koopsomregeling gebruik wilt maken, dient u zich voor 15 september 2013 schriftelijk of per e-mail te melden bij Stichting P.C. Boutensfonds, p/a het Bureau van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers, De Lairessestraat 125, 1075 HH Amsterdam, telefoon 020 624 08 03, e-mailadres: boutens@vsenv.nl.

U ontvangt na 15 september het geactualiseerde aanbod, tegelijk met formulieren waarmee u zich voor 1 oktober 2013 in kunt schrijven. Uw inschrijving wordt definitief zodra het bestuur van het P.C. Boutensfonds het financiële groene licht geeft. Dit zal in de regel het geval zijn voor 1 december. In december zult u hiervan dan bericht ontvangen, waarna u de koopsom kunt storten in het nieuwe jaar, in dit geval dus in 2014, uiterlijk in de maand augustus.
 

Voorbehoud


De realisering van dit aanbod is afhankelijk van de financiële mogelijkheden waarover het P.C. Boutensfonds beschikt. Die mogelijkheden hangen samen met het aantal en de hoogte van de aanvragen, de eigen financiële ruimte en de hoeveelheid extra geld die de Stichting Lirafonds en het Auteursfonds Reprorecht ter beschikking kan stellen. Ofschoon het bestuur alles doet wat in zijn vermogen ligt om aan de vraag te voldoen, kan er geen garantie worden gegeven dat vooraanmelding en inschrijving tot uitbetaling van de subsidie zullen leiden.

RV