informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 40 / mei 2013

Een woord van de voorzitter

Wat zou het mooi zijn als de rechterlijke macht op conflictrijke situaties wetten toe zou kunnen passen die op zichzelf al een hoge mate van evenwichtigheid vertonen. Als de rechter op grond van zo'n evenwichtige wet dan ook nog eens streeft naar een Salomonsoordeel, neemt de kans op uitspraken die met de belangen van beide gerechtigheid zoekende partijen rekening houden, beduidend toe.

Het uitleendilemma in digitale sferen

Wie een zinnige discussie over het digitale leenrecht op wil zetten, moet zich realiseren dat leenrecht een bijzondere vorm van auteursrecht is. Wie over leenrecht spreekt, heeft het over een uitzondering op de regel. Leenrecht wijkt af van het gewone auteursrecht doordat het geen verbodsrecht kent. Het verbodsrecht is bij wet vervangen door een aanspraak op een billijke vergoeding. Als auteur of uitgever kun je je niet met succes verzetten tegen de uitleen door een openbare bibliotheek van je boek.

Belgisch leenrecht

Lira zoekt onder meer via Belgische zusterorganisaties nog altijd meer licht in de duisternis van het Belgische leenrecht te brengen in het belang van Nederlandse schrijvers en vertalers. Want het Nederlandse taalgebied zou wat het leenrecht betreft bij voorkeur één en ondeelbaar moeten zijn, ware het niet dat daarbij vermeden zou moeten worden dat België de leenrechtnorm zou worden, want dan raken de Nederlandse rechthebbenden lelijk van de regen in de drup. Wie Nederlandse normen op het Belgische leenrecht toe gaat passen, en dat zouden we eigenlijk graag doen, moet nog een poosje geduld hebben en veel bidden.

Lira en de scenarioschrijver

Kees Holierhoek sprak als voorzitter van Stichting Lira op 10 januari 2013 een volle zuilenzaal in Felix Meritis, Amsterdam, toe ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Contractenbureau waarvan hij sinds de oprichting voorzitter is.

Recente en komende rechtspraak

Kabelgelden voor freelance-journalisten

Goed nieuws voor de bij Lira aangesloten journalistieke (audio)visuele makers: Lira start dit jaar met de uitkeringen van kabelvergoedingen over 2011 en 2012.

Het zoet en het zuur van een vertaalsmid. Rien Verhoef, eredoctor Universiteit Leiden

Toekenning van eredoctoraat aan Rien Verhoef

Mededelingen van het Lira-bestuur

Agenda

Voor het jaar 2013 staan de volgende repartities op het programma (maar niet noodzakelijk helemaal precies in onderstaande volgorde):

Berichten van het bureau

Hoe kom ik aan hulp en advies

Voor zaken die Lira, de repartities en het aansluitingscontract tussen een auteur en Lira betreffen: neem contact op met de Stichting Lira, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp; bezoekadres: Kruisweg 793-795, 2132 NG Hoofddorp; tel: 023-870 0202; e-mail: lira@cedar.nl; website: www.lira.nl.

Lira Fonds: nieuwe aanvragen in 2013

Oudedagsvoorziening P.C. Boutensfonds: per 2014 ook voor bankspaarregelingen

Voor het jaar 2014: aanmelden voor 15 september 2013, inschrijven voor 1 oktober 2013.

Een nieuwe laptop dankzij Kaspar Hauser. Woutertje Pieterse Prijs 2013

Uitreiking van de Woutertje Pieterse Prijs 2013

Rust aan de grens. Lira Correspondentenprijs 2013

Het veld van gegadigden voor de Lira Correspondentenprijs, de nieuwe prijs voor de beste freelance buitenlandcorrespondent, die op 9 april in Desmet te Amsterdam werd uitgereikt, zal de komende jaren blijven groeien. Wegens beperkingen van hun budget zullen de kranten zich steeds meer moeten bedienen van freelancers, in plaats van journalisten in vaste dienst. Dat wil niet zeggen dat er nu niet al genoeg concurrentie was voor winnaar Bram Vermeulen.

Vertaalslag 2013: Vertaalengel en Vertaalduivel.

Onder het motto ‘Vertalen is een kunst!’ organiseerde de Werkgroep Vertalers van de Vereniging van Letterkundigen op 5 maart in de Amsterdamse Balie de 5e Vertaalslag, opnieuw in samenwerking met de SLAA (Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam). Thema was ‘Vertalen, hertalen, bewerken, verstrippen, vertolken... hoe noem je het als je een tekst toegankelijk maakt voor een publiek dat er anders geen kennis van zou nemen?’ Onder leiding van Jasper Henderson werd het onderwerp door vijf sprekers uit verschillende invalshoeken belicht.

Bestuur en bureau van de Stichting Lira

De Stichting Lira, opgericht op 23 oktober 1986, beheert als auteursrechtorganisatie op collectieve wijze auteursrechten en op het auteursrecht gebaseerde vergoedingsaanspraken van schrijvers, vertalers en journalisten die door hen individueel niet, of slechts met de grootst denkbare moeite, te gelde kunnen worden gemaakt.

Colofon

Het Lira Bulletin is een uitgave van de Stichting Lira en wordt sinds nummer 34 (mei 2011) digitaal verspreid onder aangeslotenen en relaties van de Stichting Lira, ook onder de ontvangers van een leenvergoeding, waarvan de verdeling jaarlijks door Lira wordt uitgevoerd in opdracht van de Stichting Leenrecht. Wie dit Bulletin ontvangt, is daarmee niet automatisch bij Lira aangesloten. Aansluiting komt pas tot stand via een handtekening op een zogenoemd aansluitingscontract waarin de auteur bepaalde rechten zoals kabelrechten aan de Stichting Lira in beheer toevertrouwt. Aansluiting bij Lira is kosteloos.