editie 31 / mei 2010

Auteursfonds Reprorecht

Sinds 1 januari 2010 voert Lira op verzoek van het bestuur van de Stichting Reprorecht het beheer over het zogeheten Auteursfonds Reprorecht. Dit Auteursfonds betaalt jaarlijks namens de Stichting Reprorecht na aanmelding reprorechtvergoedingen uit aan auteurs en journalisten die publiceren in vak- en wetenschappelijke tijdschriften en dito boeken en in educatieve geschriften waarvan de uitgevers zich niet hebben aangemeld voor de reguliere repartitie door de Stichting Reprorecht of waarvan de uitgevers om de een of andere reden tegen beperkingen of belemmeringen oplopen bij de doorbetaling van gelden aan hun auteurs/journalisten.

Auteursfonds Reprorecht  
Wanneer een uitgever niet meedoet of niet helemaal meedoet aan de Reprorechtrepartitie, kan dat voor auteurs betekenen dat zij geen reprorechtvergoeding ontvangen. Het Auteursfonds is door de Stichting Reprorecht in het leven geroepen om dat zoveel mogelijk te voorkomen.

Het verdeelsysteem van Reprorecht werkt zo dat in beginsel alle reprorechtgelden worden uitbetaald via uitgevers. Door het geld te ontvangen nemen uitgevers de verplichting op zich tenminste 50% van de ontvangen reprorechtvergoeding aan hun auteurs/journalisten door te betalen. Niet meedoen betekent dat niet alleen de uitgever, maar ook de auteur geen reprorecht­vergoeding krijgt.

Een tweede vorm van niet meedoen betreft uitgevers die zich wel bij Reprorecht aanmelden om hun eigen geld in ontvangst te nemen, maar zich soms onmachtig verklaren het geld dat voor auteurs bestemd is, daadwerkelijk door te betalen. In dergelijke gevallen stort de uitgever de helft van het door hem ontvangen geld, zijnde het auteursgedeelte, terug in het Auteursfonds waarna het geld op claim-basis (dus na aanmelding door de auteur/journalist) alsnog onder rechtheb­bende auteurs en journalisten wordt verdeeld.

Uitkering van deze reprorechtgelden door Lira vindt in de regel één keer per jaar plaats en wel in het eerste kwartaal van elk kalenderjaar. Lira maakt onder meer via de website bekend wanneer de betreffende auteurs en journalisten zich dienen aan te melden en met welke gegevens.

Op de Lira-website is ook een lijst te vinden met de namen van uitgevers waar het om gaat. Dat zijn dus uitgevers die om welke reden dan ook, niet meedoen aan de gewone repartities van de Stichting Reprorecht of die zich om een of andere reden beperkingen meenden op te moeten leggen bij de doorbetaling van reprorechtgelden aan auteurs.

Bij het Auteursfonds gaat het qua omvang om tonnen euro=s, niet om miljoenen. Stichting Lira is jaarlijks verantwoording verschuldigd aan Stichting Reprorecht voor het gevoerde beheer. Lira zoekt daarbij naar een systematische verbetering van deze repartities uit het Auteurs­fonds Repro­recht zowel met betrekking tot de vraag welke rechthebbende auteurs er bereikt dienen te worden alsook tot vragen over efficiëntie en daarmee kosten. Eén van de achterliggende gedachten voor de overgang van het beheer van de Stichting Reprorecht naar de Stichting Lira was namelijk de overweging dat Lira op grond van haar specialisatie in de richting van auteurs en journalisten mogelijk over beter werkende instrumenten beschikt om het geld op de plaats van bestemming te krijgen, dat wil zeggen: op de bankrekening van de betreffende auteur of journalist.

De eerstvolgende repartitie van gelden uit het Auteurfonds Reprorecht (en de eerste onder de verantwoordelijkheid van Lira) vindt plaats in juni 2010. De aanmeldingstermijn loopt tot 15 mei 2010. De daarop volgende repartitieronde zal plaats hebben in het eerste kwartaal van 2011.

Zie voor meer en actuele informatie: www.lira.nl, zoek naar: auteursfonds en kies auteursfonds reprorecht.

KH