informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 31 / mei 2010

Leenrechtrepartitie eind 2009

De verdeling van leenrechtgelden eind 2009 betrof dit keer een relatief hoog bedrag. De verklaring daarvoor is gelegen in een systeemverandering. Op verzoek van de Stichting Leen­recht gingen de diverse verdeelorganisaties van Leenrecht, dus ook Lira, namelijk over tot versnelde uitbetaling van leenrechtgelden. Heel kort gezegd: de claimtermijn -ook wel de verjaringstermijn genoemd- bleef op vijf jaar staan, maar de verdeeltermijn ging naar drie jaar.

Leenrecht-klachtencommissie

Wie van mening is dat door Lira bij de leenrechtuitkering fouten zijn gemaakt, kan als aan de klachten op bureauniveau niet tegemoet gekomen wordt, binnen een bepaalde termijn een officiële klacht indienen.

Journalistieke repartities eind 2009

Eind december 2009, nog net binnen het kalenderjaar, vond de eerste verdeling van journalistieke gelden onder verantwoordelijkheid van Lira plaats. Zoals bekend ging in januari 2009 de Stich­ting Nieuwswaarde samen met de Stichting Lira en werd het repertoire van Lira uitgebreid met journalistieke werken.

Auteursfonds Reprorecht

Sinds 1 januari 2010 voert Lira op verzoek van het bestuur van de Stichting Reprorecht het beheer over het zogeheten Auteursfonds Reprorecht. Dit Auteursfonds betaalt jaarlijks namens de Stichting Reprorecht na aanmelding reprorechtvergoedingen uit aan auteurs en journalisten die publiceren in vak- en wetenschappelijke tijdschriften en dito boeken en in educatieve geschriften waarvan de uitgevers zich niet hebben aangemeld voor de reguliere repartitie door de Stichting Reprorecht of waarvan de uitgevers om de een of andere reden tegen beperkingen of belemmeringen oplopen bij de doorbetaling van gelden aan hun auteurs/journalisten.

E-Books: samenwerkingsovereenkomst Lira-NUV

Begin maart 2010 hebben de Stichting Lira en het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) na enkele maanden van overleg een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin is vastgelegd wat de rol van Lira zal zijn ten aanzien van individuele en collectieve exploitaties van digitale werken, zoals e-books.

Besluiten en mededelingen van het Lira-bestuur

Woutertje Pieterse Prijs

Op donderdag 4 maart 2010 werd in de Amsterdamse Balie voor de drieëntwintigste keer de Woutertje Pieterse Prijs uitgereikt. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 15.000 euro en wordt sinds 1998 door de Stichting Lira ondersteund.

Literaire Vertaaldagen

Op 11 en 12 december 2009 vonden in Utrecht de elfde Literaire Vertaaldagen plaats. Thema van het symposium op vrijdag was 'Leren vertalen ‑ vertalen leren: de pedagogiek van het vertalen.' Centrale vraag was daarbij hoe het staat met de aanwas van nieuw talent in een allengs vergrijzende vertalerswereld en hoe deze aanwas het beste kan worden bevorderd.