editie 28 / mei 2009

Lira en profile (beknopt portret van een auteursrechtenorganisatie)

Stichting Lira, op 23 oktober 1986 opgericht op initiatief van de toenmalige Vereniging van Letterkundigen (VvL), beheert als auteursrechtorganisatie op colĀ­lecĀ­tieve wijze auteursrechten en op het auteursrecht gebaseerde vergoedingsaanspraken van schrijvers, vertalers, scenaristen en journalisten die door hen individueel niet, of slechts met de grootst denkbare moeite, te gelde kunnen worden gemaakt.

Inmiddels beslaat Lira's werkterrein auteursrechten op alle soorten van teksten, niet alleen meer op auteursrechten op werken van literaire, literair-dramatische en muziek-dramatische aard, maar ook op teksten die een educatief, weten­schappelijk, journalistiek of ander karakter hebben.

En ook wat er vervolgens met die teksten gebeurt, behoort tot het uitgebreide, geactualiseerde en soms in het recente aansluitingscontract net iets anders geformuleerde pakket aan rechten en vergoedingsaanspraken dat Lira beoogt te beheren.

Doel en werkterrein

Om precies te zijn: sinds 14 oktober 2008 zijn doel en werkterrein van Lira gedefinieerd als 'De stichting stelt zich ten doel als collectieve beheersorganisatie van auteursrech­ten zonder winstoogmerk voor zichzelf de materiële en immateriële belangen te behartigen en te bevorderen van makers van literaire, literair dramatische en andere werken in tekstvorm alsmede muziek dramatische werken en de op deze veelsoortige teksten van schrijvers en vertalers gebaseerde audio , video , theatrale, audiovisuele en multimediale producties, al dan niet zijnde verveelvoudigingen in gewijzigde vorm van de tekst, van welke aard en in welke vorm ook, zowel analoog als digitaal, traditioneel ook wel aangeduid als de literaire en grote (of dramati­sche) alsook audiovisuele rechten, maar daartoe niet beperkt blijvend - een en ander in de ruimste zin des woords.'

Opsomming werken en makers

Kort samengevat gaat het voortaan om rechten op gedichten, verhalen, essays, columns, novellen, romans, éénakters, toneel­stukken, sketches, hoorspelen, conferences, tv spelen, tv series, tv films, speelfilms en animatiefilms, alsook om muziek-dramatische werken van schrijvers/com­ponisten, zoals opera's, operettes en musicals, en sinds de statutenwijziging ook om educatieve, wetenschappelijke, journalistieke en andere geschreven werken en daarop gebaseerde producties van verschillende aard.

Lira richt zich dan ook op diverse soorten makers van auteursrechtelijk beschermde teksten zoals de dichter, de prozaschrijver, de essayist, de toneelauteur, de scenarioschrijver, de hoorspel­auteur, de librettist en componist van opera's, operettes en musicals, de vertaler, de ondertitelaar, de bewerker, de journalist, kortom: iedereen die auteursrechtelijk beschermde literaire, literair dramatische en andere werken in tekstvorm maakt, alsmede muziekdramatische werken.

Nieuw aansluitingscontract

Met de recente statutenwijziging én het nieuwe aansluitingscontract stelt Lira zich ten doel in de sfeer van de geschriften een adequate partij te zijn en te blijven voor het verdelen van leenrecht­vergoe­dingen en reprorecht­gelden. In de audiovisuele sfeer gaat daarbij de aandacht primair uit naar kabelgelden en thuiskopievergoedingen.

Daarnaast moeten de nieuwe formuleringen in het aansluitingscontract Lira geschikt maken voor een partnerschap met bijvoorbeeld omroepen en commerciële doorgevers van omroeppro­gram­ma=s zoals NLKabel, KPN/Digitenne, Versatel, et cetera.

Daarbij heeft Lira, zoals al vaak verklaard, niet de bedoeling enige hinderpaal aan de exploitatie van werken in de weg te leggen zolang de auteur van de betreffende tekst waarop het programma berust, een redelijke vergoeding voor het gebruik van zijn werk ontvangt.

Inhoud nieuw aansluitingscontract

Lira beheert ten aanzien van schrijvers en vertalers, te verstaan als makers van teksten in de meest ruime zin van het woord, de volgende soorten rechten en vergoedingsaanspraken, met de intentie de vergoedingen van schrijvers en vertalers in een zo ruim en succesvol mogelijke reeks van exploitaties veilig te stellen:

 

-op basis van verplichte overdracht:

a. Gelijktijdige doorgifte van radio en tv programma's via de kabel, satelliet, dvb t, (mobiele) telefoon, et cetera

b. Radio en tv in cafés, hotels, ziekenhuizen, gevangenissen, vliegtuigen, et cetera

c. Videovertoning in cafés, hotels, ziekenhuizen, gevangenissen, vliegtuigen, et cetera

d. On demand terbeschikkingstelling van audio( visuele) werken (bijvoorbeeld uitzending gemist, aanbieden van downloads, film on demand)

e. Openbaarmaking van audio( visuele) werken via internet of andere elektronische netwerken

f. Themakanalen

g. Leenrecht

h. Thuiskopie

i. Reprorecht

 

- op basis van een niet-exclusieve last en volmacht:

a. Uitzending van audio( visuele) werken anders dan als bedoeld onder I a tot en met I f

b. Digitalisering door musea, archief(instellingen), bibliotheken, uitgevers, et cetera

 

- met een eenmalige keuzemogelijkheid op basis van een facultatieve overdracht:

a. Terbeschikkingstelling van Werken in tekstvorm via internet of andere elektronische (mobiele) netwerken

b. Elektronische verspreiding van Werken in tekstvorm anders dan on demand (bijvoorbeeld e nieuwsbrief, elektronische knipseldienst, verzending krant naar e bookreader)

c. Vastlegging en uitgave van Werken, zoals bijvoorbeeld hoorspel, luisterboek, film of tv programma, op dvd, cd, blue ray disc, hd dvd, et cetera

d. Vastlegging en uitgave van tekst op elektronische informatiedragers (bijvoorbeeld multimedia uitgave, voorbespeelde e bookreader)

Wat doet Lira met rechten en aanspraken?

Lira probeert verworven rechten en vergoedingsaanspraken te gelde te maken door zich tegeno­ver zogenoemde eigenrechtorganisaties kandidaat te stellen als verdeelorganisatie voor leenrecht­gelden, thuiskopievergoedingen en reprorechtgelden.

Ook spant Lira zich in, tezamen met andere collectieve beheersorganisaties als Buma (muziek), Pictoright (foto's en illustraties), Vevam (regisseurs), Sekam (producenten) etc., in collectieve onderhandelingen met kabel- en andere exploitanten vergoedingen te verwerven voor de door­gifte en ander gebruik van werken, vooral wanneer het om grote aantallen werken gaat.

Ook ten aanzien van het gebruik door omroepen van beschermde werken dient Lira zich aan als kandidaat voor het incasseren en verdelen van de auteursrechtelijke vergoedingen voor schrijvers, vertalers, scenaristen en journalisten.

In voorkomende gevallen verstrekt Lira licenties voor specifieke vormen van gebruik aan bijvoorbeeld audiovisuele producenten en uitgevers van luisterboeken.

Ook zal Lira, als vergoedingen door andere collectieve beheersorganisaties worden geïncasseerd, tegenover deze zusterorganisaties op grond van overeenkomsten met deze zusterorganisaties ver­wor­ven rechten uitoefenen, zoals bij Vevam voor van Agicoa afkomstige kabelrechten op onaf­hankelijk geproduceerde filmwerken. Denk aan speelfilms en animatiefilms. Zoals Vevam in voorkomende gevallen ook het omgekeerde doet bij Lira voor omroepproducties.

Datzelfde geldt voor gelden, door zusterorganisaties van Lira voor relevante rechten van Nederlandse auteurs in het buitenland geïncasseerd.

KH