editie 28 / mei 2009

Besluiten en mededelingen van het Lira-bestuur

Nieuwswaarde en Lira

De gesprekken tussen de Stichting Nieuwswaarde (collectieve beheersorganisatie voor rechten van freelance-journalisten) en de Stichting Lira (idem voor schrijvers, vertalers en scenaristen) hebben tot overeenstemming geleid. Op vrijdag 23 januari 2009 tekenden de drie betrokken partijen, Nieuwswaarde, de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en Lira de overeenkomst waarin Lira in verband met het samengaan de activiteiten van Nieuwswaarde overneemt.

Daarmee is na een jaar van gesprekken de vorming aan auteurszijde van één collectieve beheersorganisatie voor teksten van welke aard dan ook tot stand gekomen. Die organisatie heet Lira, maar in activiteiten die speciaal op journalisten zijn gericht, zal nog enige tijd de naam Lira-Nieuwswaarde worden gebruikt.

Op de inkomsten uit journalistieke werken zullen vanwege de hoge verdelingskosten van 15% nog niet de bij Lira gebruikelijke bijkomende inhoudingen worden verricht ten behoeve van sociaal-culturele doelen. Dat betekent ook: nog geen toegang tot de uit deze gelden gefinancierde sociaal-culturele voorzieningen voor wie als journalist bij Lira is aangesloten. Bij vermindering van verdelingskosten -waarnaar krachtig gestreefd wordt- zal dit naar verwachting geleidelijk gaan veranderen.

NVJ-leden kunnen voor rechtskundige bijstand een beroep blijven doen op de juridische dienst van de NVJ.

KH

Lira en de Google-schikking

In de Verenigde Staten hebben Google en vertegenwoordigers van Amerikaanse auteurs en uitgevers in de vorm van een schikking overeenstemming bereikt over door Google zonder toestemming gedigitaliseerde en ter beschikking gestelde (gedeelten van) auteursrechtelijk beschermde boeken. Tegelijk is overeenstemming bereikt over in de toekomst mét toestemming van rechthebbenden te digitaliseren en via internet ter beschikking te stellen (gedeelten van) boeken.

Het komt er heel kort gezegd op neer dat er vergoedingsafspraken zijn gemaakt voor wat er in het verleden is gebeurd en voor wat er in de toekomst gaat gebeuren.

Het Lira-bestuur heeft in maart 2009 besloten contact op te nemen met Google om te bezien in hoeverre ook rechten van auteurs van in Nederland verschenen boeken in het geding zijn. De eerste resultaten van dat contact met Google wijzen op duizenden Nederlandse boeken die onder de schikking zouden vallen. Daarop zijn betrokken auteurs door Lira ingelicht. Lira wil graag zowel voor het verleden als voor gebruik in de toekomst namens auteurs van in Nederland verschenen boeken optreden om gelden van Google te incasseren en door te betalen.

Voor het overige zij verwezen naar van Lira afkomstige brieven aan auteurs en publicaties op Lira=s website: www.lira.nl.

KH

Statutenwijziging Lira Fonds

Ten behoeve van de besteding van zogenoemde socu-gelden (gelden ter besteding aan sociale en culturele doelen) houdt Lira er vanouds twee fondsen op na: een Sociaal Fonds en een Cultureel Fonds. Het eerste fonds viel onder stichting Lira, het tweede onder de stichting Lira Fonds. Waarom dat indertijd zo is geregeld, zou een lange historische uitleg vergen die minder relevant is geworden, nu het Lira-bestuur heeft besloten tot overheveling van het Sociale Fonds naar de Stichting Lira Fonds.

Daarvoor was een besluit van het Lira-bestuur nodig en een wijziging van de statuten van het Lira Fonds. Inmiddels is dat besluit genomen en zijn de statuten van de stichting Lira Fonds aangepast, zodat er nu nog slechts één stichting is waaronder beide fondsen vallen: de al langer bestaande Stichting Lira Fonds.

KH

Lira en Voi©e

Lira is niet alleen lid van de nieuwe branchevereniging van collectieve beheersorganisaties Voi8e , maar via een Cedar-zetel ook vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van die vereniging. Voi8e is een afkorting van Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren.

Onder leiding van voorzitter mr. Aad Kosto, oud-staatssecretaris van Justitie en oud-staatsraad, probeert Voi8e onder meer via een inmiddels vastgestelde gedragscode sterk uiteenlopende collectieve beheersorganisaties (CBO=s) tot open, duidelijk en transparant handelen te brengen, de onderlinge communicatie en samenwerking te bevorderen, en aan derden informatie te verstrekken over wat CBO=s doen en hoe het allemaal in elkaar steekt. Met het omringende veld van ministeries, politieke partijen en het bedrijfsleven zal Voi8e tot een beter onderling begrip proberen te komen over het collectief rechtenbeheer - hetgeen zeker niet als een gemakkelijke taak moet worden beoordeeld.

Zie voor meer over Voi8e: www.voice-info.nl.

KH