editie 21 / december 2006

Waar denken we over?

 Met betrekking tot het lijstje met wensen, op 3 juni 2006 in het Lira Forum naar voren gebracht, zijn de volgende stappen gezet:

- Lira dient bij omroepen administratief dezelfde positie te krijgen als Buma heeft

In de gesprekken over een opvolger voor de Scenario-raamovereenkomst die per 1 juli 2006 is geëindigd, komt ook de informatieverstrekking aan Lira over het gebruik van werken noodzakelijk aan de orde. Die informatie heeft Lira nodig voor het toewijzen van kabelgelden, maar de behoefte eraan zal nog groter worden als gedigitaliseerde werken op veel meer uiteenlopende manieren geëxploiteerd zullen gaan worden.  

- Lira dient uitvoering te geven aan het poëzie-online-project, kijkend naar wat de ALCS op dat terrein doet: 15 pond voor de licentie om een gedicht voor te dragen.

In het jaar 2007 vallen belangrijke stappen voorwaarts te verwachten in de ontwikkeling van een website die het Lira mogelijk moet maken ook licenties te gaan verkopen aan belangstellenden. Vooralsnog gaan de gedachten daarbij uit naar poëzie- en toneellicenties onder nog te regelen voorwaarden en met een voorkeur voor samenwerking met relevante uitgevers en andere producenten.

- Lira dient zich beter en breder bekend te maken

Dit punt heeft de voortdurende aandacht. Offertes voor een mogelijk andere huisstijl zijn aangevraagd, ontvangen en besproken. Voor het jaar 2007 zal er rond de Lira Scenarioprijs meer geld beschikbaar zijn voor pr-activiteiten. Ook over andere mogelijkheden wordt nagedacht.

- Lira moet moderner communiceren in de vorm van een elektronische nieuwsbrief.

Met het versturen van een elektronische nieuwsbrief is recent een aanvang gemaakt.

- Lira zou iets moeten doen tegen de leenrechtvrijstelling die de Auteurswet aan universiteitsbibliotheken verleent.

Dat is een uiterst moeilijk karwei, omdat het een wetswijziging in zou houden en het huidige klimaat op het Binnenhof daarvoor (zoals ook voor andere auteursrechtelijke verbeteringen) verre van gunstig is.

- Lira zou actiever moeten worden op het terrein van de digitale boeken en alles wat daarmee samenhangt, dus met betrekking tot e-books, printing on demand etc..

Zonder op te willen treden als een alternatieve uitgever voor digitale werken beschikt Lira naar verwachting vanaf 2007 wel over een website die meer publicatiemogelijkheden zal bieden. E-books hebben Lira’s belangstelling al geruime tijd, zowel in de vorm van nieuwe gewone producties alsook in uitgeleende vorm, maar ten aanzien van beide exploitatiemogelijkheden is duidelijk nog niet de vlam in de pan geslagen, althans niet in Nederland. Het blijft onze aandacht houden.

- Lira zou haar positie tegenover commerciële omroepen moeten zien te versterken

Daar zijn we duidelijk mee bezig op het terrein van de kabelrechten. Ook het aantal contractpartners is uitgebreid met Digitenne, Versatel, Tele2 etc..

- Lira zou meer aandacht moeten hebben voor beginnende schrijvers

Dat is een teer punt. Hoe bereik je beginnende schrijvers? Hoe maak je ze bekend met het bestaan van Lira?  

- Lira zou een sterkere positie in moeten nemen tegenover buitenlandse producenten

Wie sterk is tegenover Nederlandse producenten, is dat ook tegenover buitenlandse. Naar het eerste streven we, het tweede moeten we dan toch als vanzelf daarbij krijgen?

- Lira zou toneellicenties moeten gaan aanbieden

Daar zie ik een belangrijke functie voor Lira weggelegd. Al te lang is het toneel in Nederland verstoken gebleven van een auteursrechtorganisatie die voor toneelauteurs vergoedingen per voorstelling incasseerde. De beroepsvereniging VSenV heeft modelcontracten afgesloten met de VNT, maar de minimumprijzen daarin zijn recent door een verbod van de NMa getroffen en met een rol voor de auteursrechtorganisatie is weinig rekening gehouden. Er moet naast het Contractenbureau plaats zijn voor een non-profit-organisatie die auteursrechtelijke vergoedingen gaat incasseren bij de Nederlandse theaters.

- Lira zou zich moeten begeven op het terrein van de toneelvertalingen

In klein verband en onder beperkende condities doen we dat al in het kader van het Lira Fonds. Uitbreiding is een beetje onredelijk, nu toneelauteurs nog zo weinig bijdragen aan de socu-inhoudingen die we daarvoor aanwenden.

- Lira zou de Vertalersvakschool moeten gaan ondersteunen

Dat doen we inmiddels, met een redelijk fors bedrag. Die wens is vervuld.

- Lira zou actie moeten ondernemen tegen de soms grootscheepse diefstal van toneelteksten bij het amateurtoneel.

Recent zijn we actief geweest in de bestrijding van illegale poëziewebsites, websites met opgenomen hoorspelen en dergelijke meer. De bedoelde diefstal van toneelteksten zal waarschijnlijk zowel via gedigitaliseerde teksten als via fotokopieën plaats vinden. Als we over zouden willen gaan tot verkoop van toneellicenties, bij voorkeur in samenwerking met een uitgever of agent of een andere instantie, hebben we ook zelf een direct belang bij het bestrijden van die diefstal. In de aanloop daar naartoe zou het niet gek zijn alvast een plan van aanpak op te stellen.

KH