editie 21 / december 2006

Berichten en adviezen van het bureau

Leenrechtrepartitie eind 2006: klachtenregeling

Klachten van auteurs over het leenrecht dienen, indien zij niet per omgaande op bureauniveau tot tevredenheid worden afgehandeld, binnen twee maanden na de repartitie waarop ze betrekking hebben, schriftelijk en gemotiveerd bij LIRA te worden ingediend, bij voorkeur gericht en geadresseerd aan de Stichting LIRA, t.a.v. de klachtencommissie leenrecht, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp.

Binnengekomen klachten worden aan een bestuurscommissie ter beoordeling voorgelegd. De commissie adviseert het bestuur van LIRA over de afhandeling van de klacht en eventueel verder te nemen maatregelen. Het bestuur van LIRA neemt naar aanleiding van het uitgebrachte advies een besluit over de klacht. Tegen dit bestuursbesluit is volgens artikel 15e van de Auteurswet beroep mogelijk bij de arrondissementsrechtbank in Den Haag.

Afsluiting leenrechtjaren 1997 tot en met 2000

Zoals al een aantal keren aangekondigd worden oude jaren met enige regelmaat afgesloten, meestal na vijf jaar. Bij het leenrecht heeft nog niet eerder afsluiting plaats gevonden, maar nu is het dan toch zover. Het bestuur heeft besloten dat per einde 2006 de leenrechtjaren 1997 tot en met 2001 zijn afgesloten. Dat wil zeggen dat bij de leenrechtrepartitie die eind 2007 plaatsvindt, uitleningen in de jaren 1997, 1998, 1999, 2000 en 2001 niet meer meetellen. Er kunnen op grond van uitleningen in die jaren geen leenrechtgelden meer voor die jaren geclaimd worden.

De pogingen om via publicatie van hun namen in dit Bulletin rechthebbenden te vinden op uitleningen in de jaren 1997 tot en met 2001 zijn gestaakt. Voor de jaren vanaf 2002 gaan we nog enige tijd door. 

Over de bestemming van vrijvallende gelden zal het Lira-bestuur volgend jaar een besluit nemen. De vraag daarbij is vooral in welk tempo deze overblijvende gelden voor herverdeling via de gewone repartities zullen worden aangesproken.

Buitenlandse leenrechtgelden voor Nederlandse auteurs

Ondanks dat er al enige jaren wederkerigheidscontracten bestaan met diverse landen, is de geldbeweging naar onze zin nog niet altijd wederkerig genoeg. Het is in het verleden niet altijd gelukt om voor onze (Nederlandse) aangeslotenen de gelden te claimen voor uitleningen in buitenlandse bibliotheken. Hier willen we graag verandering in brengen.

We hebben kort geleden Talitha van Hattem aangenomen die zich specifiek gaat bezig houden met de contacten met buitenlandse zusterorganisaties voor werken van Lira-aangeslotenen. Talitha is 25 jaar en heeft MER gestudeerd (Management Economie en Recht). 

Het eerste land waar wij onze pijlen op richten, is Duitsland. Het Duits is een belangrijk taalgebied voor Nederland en wij verwachten dat veel van onze aangeslotenen veelvuldig worden uitgeleend in de Duitse bibliotheken. Komende tijd bouwen wij een archief op van zoveel mogelijk werken die (mogelijk) uitgeleend worden in de bibliotheken aldaar en dan gaan we voor deze werken een claim indienen bij VG Wort. 

Is uw werk vertaald in het Duits? Laat het Talitha weten. 

Voor opgave van titels (incl. Duitse titel, oorspronkelijke titel, ISBN, uitgever, jaar van uitgave en namen van de schrijvers, vertalers, bewerkers, etc) mail naar: talitha.van.hattem@cedar.nl

SvR

LIRA en het buitenland

LIRA keert niet alleen uit aan Nederlandse auteurs, maar ook aan buitenlandse auteurs wier werk in Nederland geëxploiteerd wordt. Zo krijgt bijvoorbeeld bij een uitlening van een vertaald werk, de schrijver van het originele werk 30% van de leenrechtvergoeding. Met de buitenlandse zusterorganisaties van de belangrijkste taalgebieden hebben wij goede relaties. Op veel terreinen  zijn we wederkerigheidscontracten overeengekomen. Wij kunnen bijvoorbeeld innen voor Nederlandse producties die op de Duitse televisie uitgezonden worden, maar incasseren ook geld voor in het Engels vertaalde Nederlandse werken die in Britse bibliotheken uitgeleend worden.

Tussen de verschillende internationale organisaties wordt intensief samengewerkt. Veel gegevens worden uitgewisseld om Nederlandse rechthebbenden in het buitenland (en vice versa) te identificeren. Het is echter erg lastig om volledig inzicht te krijgen in exact welke boeken in welke taal vertaald worden, in welke bibliotheken ze opgenomen worden of bijvoorbeeld welke Nederlandse televisieseries naar welke landen verkocht worden,  laat staan hoe vaak ze daar precies uitgezonden worden. 

Mocht u dus weten dat bijvoorbeeld een serie waaraan u heeft meegewerkt, verkocht wordt aan een Duitse omroep, of wordt u door uw uitgever benaderd voor een vertaling in het Italiaans, meldt ons dit dan. Hiermee maakt u het voor ons makkelijker om de u toekomende vergoeding te incasseren.

SVR