editie 19 / mei 2006

Oproep van het P.C. Boutensfonds

Het P.C. Boutensfonds, dat professionele schrijvers en vertalers wil helpen een oudedagsvoorziening op te bouwen, kan dankzij het Sociaal Fonds van de Stichting Lira een beperkt aantal nieuwe cliƫnten van dienst zijn.

Het P.C. Boutensfonds wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) en van de Stichting Lira, geadministreerd door het bureau van de VSenV, gefinancierd door het Sociaal Fonds van de Stichting Lira en werkt al jaren samen met de pensioenverzekeraar Kunst & Cultuur in Den Haag. 

De financiële ondersteuning van het P.C. Boutensfonds richt zich op zelfstandig werkzame auteurs (schrijvers en vertalers) met een fiscale ondernemersstatus die in fiscale zin een pensioentekort hebben en graag vanaf hun 65e jaar een (bescheiden) aanvulling op hun AOW zouden ontvangen. 

Om precies te zijn: de Boutensfonds-ondersteuning beloopt 35% van de premielasten of de koopsom met een maximum per individu van 1.050 euro per jaar. Van de maandpremie of koopsom-per-jaar moet door de deelnemer zelf 65% opgebracht worden.

Momenteel maken bijna zestig schrijvers en vertalers gebruik van de beperkte mogelijkheden van het P.C. Boutensfonds. Die mogelijkheden bestaan uit een  lijfrenteverzekering tegen betaling van een maandelijks premie tot het 65e jaar die voor ongeveer een derde deel door het P.C. Boutensfonds wordt gesubsidieerd, naast een tweede mogelijkheid om jaarlijks met eenzelfde ondersteuning van datzelfde P.C. Boutensfonds via een koopsom een lijfrenteverzekering op te bouwen. 

Wegens gebrek aan financiële middelen was de toegang tot de maandpremieverzekeringen al een aantal jaren geblokkeerd en stond alleen de koopsomoptie nog open. Inmiddels heeft het bestuur van het P.C.Boutensfonds besloten om met ingang van 1 januari 2007 de mogelijkheden tot toetreding te vergroten met toepassing van de hierna volgende voorwaarden.

Voorwaarden

Het P.C. Boutensfonds richt zich op professionele schrijvers en vertalers die tenminste een jaar lid van de VSenV zijn of tenminste een jaar aangesloten bij de Stichting LIRA. Die aansluiting bij Lira moet tot stand gekomen zijn via een zogenoemd aansluitingscontract waarin de auteur bepaalde rechten, zoals kabelrechten, aan de Stichting LIRA in beheer heeft toevertrouwd. Auteurs kunnen ook bij Lira aangesloten zijn via de uitgeefovereenkomst die zij met hun uitgever hebben gesloten, waarvan hun uitgever dan wel bij LIRA melding moet hebben gemaakt.

Het hoofdberoep van de cliënten dient schrijver of vertaler te zijn. Zij behoren tot de groep van professionele auteurs met een ondernemerstatus, dus fiscaal gezien: beoefenaren van een vrij beroep die door de fiscus gelijkgesteld worden met ondernemers en die uit dien hoofde hun financiële resultaten jaarlijks elektronisch via een W-aangifte (afkorting voor winstaangifte) aan de belastingdienst melden. Zij moeten te zijner tijd hun ondernemersstatus kunnen aantonen, bij voorkeur door een kopie van de zogenoemde Aangiftebrief van de belastingdienst of bij gebreke daarvan door een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) of een bewijs van gelijk niveau. 

Zij zijn niet in het bezit van een andere eigen toereikende pensioenverzekering, dus in termen van de geldende belastingwetgeving: het moet gaan om personen met een aantoonbaar pensioentekort die tegelijk voldoen aan de daarbij geldende minimum-bruto-inkomengrens. Recent was die door de fiscus gestelde minimumgrens nog 11.000 euro per jaar. Deze voorwaarde garandeert meteen - zolang als de fiscus een dergelijke pensioentekortregeling kent - de gehele of gedeeltelijke aftrekbaarheid van de gehele premie, zowel het deel dat de auteur zelf betaalt als het deel dat door het P.C. Boutensfonds erbij wordt gelegd.

Ondersteunde auteurs verdienen een belastbaar verzamelinkomen (box 1, box 2 en box 3 bij elkaar) dat beneden de jaarlijks door het bestuur van het P.C. Boutensfonds vastgestelde norm blijft. Voor het jaar  2007 ligt die norm op 37.000 euro. Deze norm wordt geregeld verhoogd.

Aanvragers van eenmalige koopsompolissen zijn niet ouder dan 65 jaar; voor langlopende premieverzekeringen geldt een grens van niet ouder dan 55 jaar.

Wat iemand van Kunst & Cultuur gaat ontvangen als hij 65 jaar wordt, hangt vooral af van de verrichte stortingen. Ondersteuning door het P.C. Boutensfonds wordt verleend tot een uitkering van maximaal 6.000 euro per jaar bovenop de AOW. Iedereen is natuurlijk vrij om zelf extra stortingen voor een hogere uitkering te verrichten.

Nieuwe toetreders tot de P.C. Boutensfondsregeling verklaren zich akkoord met een geregeld terugkerende administratieve controle van de zijde van het P.C. Boutensfonds waarbij het gaat om de vraag of een deelnemer nog voldoet aan de voorwaarden. Wordt geen medewerking aan deze controle verleend of voldoet de deelnemer niet langer aan de voorwaarden, dan kan het bestuur besluiten de financiële ondersteuning van de deelnemer geheel of gedeeltelijk stop te zetten.

Vooraanmelding

Om de omvang van de belangstelling te peilen heeft het bestuur van het P.C. Boutensfonds besloten tot een vooraanmeldings-procedure. Wie zich in deze procedure aanmeldt, heeft serieuze belangstelling, maar bindt zich nog nergens aan. En omgekeerd: ook het P.C. Boutensfonds gaat via deze procedure nog geen enkele verplichting jegens belangstellenden aan. Toelating is afhankelijk van de toeloop.

Vooraanmelding door belangstellenden dient te geschieden vóór 31 mei 2006, en wel schriftelijk aan het bureau van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers, Van Deysselhuis, De Lairessestraat 125, 1075 HH Amsterdam, of via een e-mailbericht aan bureau@vsenv.nl.

In elk geval dient u te vermelden: uw naam, of u man of vrouw bent (voor lijfrenteverzekeringen een relevant onderscheid), uw adres, uw geboortejaar, of u lid bent van de VSenV en/of aangesloten bij Lira (dus via een aansluitingscontract), en of u belangstelling hebt voor een langlopende premieverzekering (met betalingen per maand in beginsel tot u 65 jaar wordt) of voor een eenmalige koopsompolis. Tot slot zouden we graag van u vernemen hoeveel geld u per jaar zelf denkt te kunnen besteden aan deze oudedagsvoorziening, dus zonder meetelling van de bijdrage van het P.C. Boutensfonds.

Het lijkt verstandig u alleen aan te melden als u de indruk hebt dat u aan de voorwaarden voldoet en ook daadwerkelijk in staat bent geld opzij te leggen voor een oudedagsvoorziening. 

In de tweede ronde, via een informatiebrief en een aanmeldingsformulier, komen dan vragen aan de orde welke uitkering u precies voor later op het oog hebt, wat dat voor ondersteuning van het P.C. Boutensfonds met zich mee zou brengen en wat u zelf op tafel zou moeten leggen.

Kees Holierhoek,
secretaris P.C. Boutensfonds