editie 19 / mei 2006

Berichten en adviezen van het bureau

- Wijzigingen in toekomstige manier van uitbetalen

Met ingang van 2006 jaar zal de betalingssystematiek van de StichtingLira enkele wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen hangen samen met de ontwikkelingen in het internationale betalingsverkeer en met het nieuwe automatiseringsprogramma dat Lira in de loop van 2006 in gebruik zal nemen.

Voor het uitkeren van vergoedingen zal Lira in het vervolg - en in elk geval vanaf 1 januari 2006 - over het Sofi-nummer van rechthebbenden dienen te beschikken. Op termijn - mogelijk vanaf 2007 - zal niet meer worden uitgekeerd aan de hand van de huidige bankgegevens, maar met behulp van dezelfde IBAN-codes die nu al in gebruik zijn in het internationale betalingsverkeer. In de loop van 2006 zal Lira, zoals gemeld, een nieuw computerprogramma in gebruik nemen, dat ook ruimte biedt voor de opslag van deze Sofi- en IBAN-gegevens. In verband met de ingebruikname van het nieuwe programma zal het Lira-bureau in het voorjaar van 2006 alle rechthebbenden een schriftelijke opgave doen van hun bij LIRA geregistreerde persoons- en bankgegevens, met het uitdrukkelijke verzoek Lira hun Sofi-nummer en IBAN-code te verstrekken. De narepartitie-leenrechtvergoedingen zal in 2006 nog volgens de oude formule plaatsvinden.

RV

- LIRA en het buitenland

LIRA keert niet alleen uit aan Nederlandse auteurs, maar ook aan buitenlandse auteurs wier werk in Nederland geëxploiteerd wordt. Zo krijgt bijvoorbeeld bij een uitlening van een vertaald werk, de schrijver van het originele werk 30% van de leenrechtvergoeding. Met de buitenlandse zusterorganisaties van de belangrijkste taalgebieden hebben wij goede relaties. Op veel terreinen  zijn we wederkerigheidscontracten overeengekomen. Wij kunnen bijvoorbeeld innen voor Nederlandse producties die op de Duitse televisie uitgezonden worden, maar incasseren ook geld voor in het Engels vertaalde Nederlandse werken die in Britse bibliotheken uitgeleend worden.

Tussen de verschillende internationale organisaties wordt intensief samengewerkt. Veel gegevens worden uitgewisseld om Nederlandse rechthebbenden in het buitenland (en vice versa) te identificeren. Het is echter erg lastig om volledig inzicht te krijgen in exact welke boeken in welke taal vertaald worden, in welke bibliotheken ze opgenomen worden of bijvoorbeeld welke Nederlandse televisieseries naar welke landen verkocht worden,  laat staan hoe vaak ze daar precies uitgezonden worden. 

Mocht u dus weten dat bijvoorbeeld een serie waaraan u heeft meegewerkt, verkocht wordt aan een Duitse omroep, of wordt u door uw uitgever benaderd voor een vertaling in het Italiaans, meldt ons dit dan. Hiermee maakt u het voor ons makkelijker om de u toekomende vergoeding te incasseren.

-Leenrecht uit Groot-Brittannië: ook voor erven!

Nederlandse auteurs van wie boeken in het Engels zijn vertaald, boeken die in Groot-Brittannië door de openbare bibliotheken worden uitgeleend, kunnen zich op grond van de Britse leenrechtregeling via Lira bij de Britse zusterorganisatie PLR (Public Lending Right) inschrijven. De Britse leenrechtregeling heeft een beperkte werking. 

In tegenstelling tot wat ons eerder door Britse zegslieden is meegedeeld blijken er voor erfgenamen van Nederlandse auteurs toch mogelijkheden te bestaan voor het Britse leenrecht in aanmerking te komen. 

Feit blijft dat alleen boeken die na aanmelding bij PLR geregistreerd staan, een Britse

leenrechtvergoeding kunnen krijgen. Eenmaal geregistreerde titels blijven geregistreerd staan. Nieuw verschenen titels moeten steeds even worden aangemeld. De jaarlijkse einddatum voor

aanmeldingen bij PLR is 30 juni. Meldt u zich dus bijtijds bij Lira aan voor het verkrijgen van een aanmeldingsformulier.

 

- Mechanische Reproductierechten

Schrijvers, bewerkers en vertalers worden geregeld geconfronteerd met publicaties van hun werk in een vorm waarvoor de auteur aan de oorspronkelijke opdrachtgever geen toestemming heeft gegeven. Met name vertalers van tekenfilmseries die hun vertalingen maken ten behoeve van nasynchronisaties, zien hun werk veelvuldig tot hun eigen verrassing in de winkels liggen. 

Deze inbreuken op het auteursrecht betreffen vaak het mechanisch reproductierecht: het vastleggen van werken op allerlei informatiedragers. Denk in dit verband aan de video- of dvd-uitgave van televisieseries en toneel- en cabaretvoorstellingen.Voor het maken en te koop aanbieden van vastleggingen als hier bedoeld is expliciete toestemming vereist van de auteur. Aan het geven van die toestemming kan de schrijver of vertaler de voorwaarde van een passende vergoeding verbinden. Lira maakt ten aanzien van deze toestemming voor aangesloten auteurs die hun mechanisch reproductierecht aan Lira hebben toevertrouwd, afspraken met gebruikers en keert geïncasseerde gelden vervolgens individueel aan de auteur uit. 

 

Het aandeel aan Lira-repertoire op de video of dvd wordt berekend aan de hand van de totale tijdsduur van de video- of dvd-productie, dus met aftrek van bijvoorbeeld het muziekrepertoire waarvoor aan Stemra betaald dient te worden. Dat percentage van de totale tijdsduur  wordt vermenigvuldig met de bruto-opbrengsten en daarvan wordt 7,25% genomen. Onder bruto-opbrengsten wordt in dit verband verstaan: de feitelijke opbrengsten zonder BTW zoals die door de detailhandel worden ontvangen, ook wel aangeduid met ppd, dat wil zeggen: price per distributor. Anders geformuleerd: Lira rekent voor het Lira-repertoire op een video of dvd pro rata temporis (naar gelang de tijd) 7,25% van de bruto-opbrengsten zoals die door de distributeur/detailhandel ontvangen worden. Neemt het werk van een auteur de helft van de tijd in, dan wordt het percentage 7,25, gedeeld door 2, is 3,625% van de verkoopopbrengsten van de informatiedrager.
 

KH