editie 17 / september 2005

Besluiten en mededelingen van het Lira-Bestuur

- Op 27 juni 2005 is de Stichting Lira officieel door het Dagelijks bestuur van de Stichting Reprorecht aanvaard als verdeelorganisatie van Reprorecht voor de categorie algemene boeken en overige geschriften. Diezelfde middag is dit besluit door het DB van Reprorecht meegedeeld aan het in vergadering bijeen zijnde Algemeen Bestuur en zonder op- of aanmerkingen door het algemeen bestuur van Reprorecht aanvaard. In de praktijk zal deze aanvaarding als verdeelorganisatie weinig verschil uitmaken, aangezien Lira al een aantal jaren reprorechtgelden onder auteurs van wat tot voor kort heette ‘bellettristische werken’ verzorgde, en wel door toevoeging van deze gelden aan de leenrechtrepartitie. 

- Ondanks het feit dat Lira een stichting is worden de bestuursleden benoemd door de vergadering van (stemrechthebbende) aangeslotenen. Er zijn in het bestuur twee soorten bestuursplaatsen: twee bestuursleden worden rechtstreeks door de vergadering van stemrechthebbende aangeslotenen benoemd, de andere bestuursleden worden eveneens door diezelfde vergadering benoemd, maar dan op bindende voordracht van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV), rechtsopvolger van de Vereniging van Letterkundigen (VVL). 

Tijdens de jaarvergadering van 4 juni 2005, gehouden in het Okura Hotel in Amsterdam, is de bindende voordracht van de VSenV voor herbenoeming van Willem Capteyn en Tijs van den Boomen tot leden van het Lira-bestuur aan de orde gekomen. Beide zittende Lira-bestuurders zijn ter vergadering zonder tegenstemmen of onthoudingen tot bestuurslid van de Stichting Lira herbenoemd. Maar achteraf is gebleken dat het vereiste quorum voor een rechtsgeldig besluit tot herbenoeming niet aanwezig was. In dat geval schrijven de statuten in artikel 16 lid 2 voor dat er in een periode niet eerder dan veertien dagen na de gehouden vergadering maar uiterlijk binnen twee maanden een nieuwe vergadering van stemgerechtigde aangeslotenen bijeen wordt geroepen waarin alsnog tot herbenoeming kan worden besloten en wel ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigden. Die vervolgvergadering heeft op dinsdag 5 juli 2005 om 14.00 uur ten kantore van CEDAR, Siriusdreef 22-28, 2130 KB Hoofddorp plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn de voorgedragen bestuurskandidaten alsnog door de leden van het voltallig aanwezige Lira-bestuur, in hun hoedanigheid van stemgerechtigde Lira-aangeslotenen, voor een nieuwe periode van drie jaar herbenoemd.

KH