editie 26 / september 2008

Besluiten en mededelingen van het Lira-Bestuur

Nieuwswaarde en Lira

De gesprekken tussen de Stichting Nieuwswaarde (collectieve beheersorganisatie voor journalisten) en de Stichting Lira (idem voor schrijvers en vertalers) over vormen van samenwerking of eventueel samengaan worden voortgezet, ook al kan niet gezegd worden dat er geen problemen zouden zijn. Het aanvankelijk optimisme lijkt door de soms gecompliceerde  kwesties die op tafel komen, iets minder gefundeerd. De vorming van één collectieve beheersorganisatie voor teksten van welke aard dan ook blijft het doel.  Hoelang het gaat duren voor dat doel verwerkelijkt wordt, is nog niet duidelijk.
 

KH

Lira en Voi©e

Lira is niet alleen lid van de nieuwe branchevereniging van collectieve beheersorganisaties Voi©e , maar via een Cedar-zetel ook vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van die vereniging.  Voi©e is een afkorting van Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren.  Onder leiding van de recent benoemde voorzitter mr. Aad Kosto, oud-staatssecretaris van Justitie en oud-staatsraad, probeert Voi©e onder meer via een inmiddels vastgestelde gedragscode sterk uiteenlopende collectieve beheersorganisaties (CBO’s) tot open, duidelijk en transparant handelen te brengen, de onderlinge communicatie en samenwerking te bevorderen, en aan derden informatie over wat CBO’s doen en hoe het allemaal in elkaar steekt te verstrekken. Met het omringende veld van ministeries, politieke partijen en het bedrijfsleven zal Voi©e tot een beter onderling begrip proberen te komen over het collectief rechtenbeheer -hetgeen zeker niet als een gemakkelijk taak moet worden beoordeeld.
 

KH

 

Herziening aansluitingscontracten

Te verwachten valt dat aangeslotenen en cliënten van Lira, even tezamen aangeduid als de rechthebbenden, in de periode tot 1 januari 2009 iets gaan merken van de vrij ver gevorderde herziening van de contracten waarmee auteurs van velerlei afkomst zich bij Lira aan kunnen sluiten. Het was om uiteenlopende redenen hoog tijd geworden die contracten te actualiseren, uit te breiden, opnieuw te rubriceren en waar nodig te verduidelijken. Zodra eenmaal de nieuwe contracten inclusief het aanhangsel exploitatieomvang met de over te dragen rechten en vergoedingsaanspraken zullen zijn vastgesteld, volgt een volgende stap: de administratieve invoering. In het kader van deze administratieve invoering zullen bestaande aangeslotenen en nog niet aangesloten auteurs benaderd worden met het verzoek hun aansluiting te vernieuwen respectievelijk zich als nieuwe aangeslotenen aan te melden. Nu alvast onze excuses voor de eventuele overlast, aan deze actie verbonden, maar aanpassing en vernieuwing van de contracten is zeer dringend nodig. Er is de afgelopen jaren natuurlijk wel het een en ander veranderd. Denk alleen maar aan het internet, de mobiele telefoon en andere nieuwe vormen waarin auteursrechtelijk beschermde werken tegenwoordig verspreid worden.

Het bestuur van Lira is van mening dat de nieuwe aansluitingscontracten de positie van Lira en daarmee van de auteurs in Nederland zullen versterken en beveelt ze dan ook zeer in uw welwillende beschouwing aan.
 

KH