editie 56 / maart 2020

Het sneeuwklokje van mevrouw Hansma-Hoogedijk

Tsead Bruinja toert met Portretten in Po√ęzie langs elf woonzorgcentra door het hele land. Samen met fotografe Rosa van Ederen, muzikant Zea (Arnold de Boer) en een gastdichter, maakt hij nieuw werk met de bewoners. Onderstaand gedicht, dat Bruinja tijdens de nieuwjaarsreceptie van Lira voordroeg, is gemaakt met een bewoonster van de Coornhert Staete in Heerenveen.

Het sneeuwklokje van mevrouw Hansma-Hoogedijk

Foto: Rosa van Ederen


Het sneeuwklokje van mevrouw Hansma-Hoogedijk

mevrouw hansma-hoogedijk weet even geen plek
wanneer haar gevraagd wordt waar ze het liefst op de foto wil
het is half januari en de 98-jarige oud-boerin begint
in woonzorgcentrum de skûle tussen vers grasland en naakte akkers
een paar keer achter elkaar over voorjaar nieuw leven
het groen het alles in de knop

rosa van net niet veertig rijdt haar naar een kaal bos
aan de rand van het dorp en in het mos
dat als een trui met kruispatronen strak om de stam zit
ziet mevrouw hansma-hoogedijk licht
nieuw leven het alles in de knop

ze kiest voor een sneeuwklokje dat het hoofd
boven een glinsterende bladvloer uitsteekt
vertelt over het gerinkeldekinkel van lege melkbussen
die tegen elkaar aan botsten wanneer de weidewagen
het land in gereden werd

we laten de foto weg waarop de handvatten
van de rolstoel te zien zijn

door het donkere vlak van haar open mond
leek het ook te veel of ze haar gebit was vergeten

nu komt in vlammend zwart-wit
een vrouw van dertig lentes eerder
ons tegemoet

die gewoon op een stoel zit


 


It snieklokje fan frou Hansma-Hoogedijk

frou hansma-hoogedijk hat net in plak yn `e holle
as har frege wurdt wêr't se it leafst op `e foto wol
it is healweis jannewaris en de 98-jierige âldboerin begjint
yn wensoarchsintrum de skûle tusken farsk gers en neaken boulân
in pear kear achter inoar oer maitiid nij leven
it grien it alles yn 'e knop

rosa fan krekt gjin fjirtich rydt har nei in keal bosk
oan 'e râne fan it doarp en yn it moas
dat as in trui mei krúspatroanen strak om `e stam sit
sjocht frou hansma-hoogendijk ljocht
nij leven it alles yn 'e knop

se kiest in snieklokje dat de kop
boppe in glinsterjende blêdflier útstekt
fertelt oer it rinkeldekinkel fan lege molkbussen
dy't tsjin inoar oan botsten as de molkekarre
it lân yn brocht waard

we litte de foto wei wêrop't de hânfetten
fan 'e rolstoel te sjen binne

troch it donkere flak fan har iepen mûle
like it ek tefolle of se har gebit fergetten wie

no komt yn flamjend swart-wyt
in frou fan tritich maitiden earder
ús yn `e mjitte

dy't gewoan op in stoel sit


Het Lirafonds subsidieert het honorarium van de gastdichters bij Portretten in Poëzie