editie 27 / december 2008

Verdeling leenrechtgelden eind 2008

Afgelopen maanden is er op het bureau van Lira hard gewerkt om alle binnengekomen reacties op de verzonden controlespecificaties te verwerken. Na het aanpassen van alle gegevens zal begonnen worden aan de berekening en verdeling van de leenrechtvergoeding voor het jaar 2008.

Dit jaar is er bijna acht miljoen euro beschikbaar voor verdeling aan auteurs. Dit is ongeveer een ton meer dan in 2007.

Hoogte vergoeding

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald aan de hand van twee gegevens: het aantal uitlenin­gen en de prijs waartegen het boek onder een eigen ISB-nummer officieel te koop wordt aangeboden.

Wat het aantal uitleningen betreft: Nederlandse openbare biblio­theken geven jaarlijks per boek het aantal uitleningen door aan de Stichting Leenrecht. Voor de verdeling wordt gebruik gemaakt van een representatieve steekproef over de periode 1 juli 2007-30 juni 2008 om nog zoveel mogelijk uitleningen van recent verschenen boeken mee te kunnen nemen.

Dit jaar zitten er 80 miljoen uitleningen in deze steekproef. Dat betekent een dekking van ca. 80 % van het totale aantal boekuitleningen in de betreffende periode, dus alle bibliotheken bij elkaar. De Stichting Leenrecht heeft daarbij uiteraard gecontroleerd of er wel genoeg spreiding is bij de bibliotheken die voor de steekproef gegevens hebben aangeleverd. Deze moet immers repre­sen­tatief zijn voor geheel Nederland. Ook bijvoorbeeld Friesland dient altijd in de steek­proef aanwezig te zijn.

Om een frequent voorkomend misverstand weg te nemen: op uw specificatie staat niet het echte aantal uitleningen, maar het aantal uitleningen in de steekproef. Uw boeken zullen veelal vaker uitgeleend zijn dan op uw leenrechtspecificatie vermeld staat. De verdeling vindt plaats op basis van het aantal uitleningen in de representatieve steekproef.

Berekening

Per boek wordt de leenrechtvergoeding berekend door het aantal uitleningen in de steekproef te vermenigvuldigen met de prijs van het werk. Het resultaat, uitgedrukt in een aantal punten, wordt vermenigvuldigd met het bedrag dat per punt beschikbaar is en het procentuele aandeel dat een auteur in het werk heeft in geval van co-productie, dus als er meer schrijvers of vertalers als rechthebbenden bij het boek betrokken zijn.

Wij verwachten dat begin december 2008 Lira=s specificatie van uw leenrechtvergoeding op uw deurmat zal liggen.

SvR