editie 27 / december 2008

Besluiten en mededelingen van het Lira-Bestuur

Nieuwswaarde en Lira

De gesprekken tussen de Stichting Nieuwswaarde (collectieve beheersorganisatie voor journalisten) en de Stichting Lira (idem voor schrijvers en vertalers) over vormen van samenwerking of eventueel samengaan worden voortgezet. Het aanvankelijk optimisme lijkt door de soms gecompliceerde kwesties die op tafel komen, wellicht iets minder gefundeerd, maar de vorming van één collectieve beheersorganisatie voor teksten van welke aard dan ook blijft het doel.

KH

Lira en Voi©e

Lira is niet alleen lid van de nieuwe branchevereniging van collectieve beheersorganisaties Voi8e , maar via een Cedar-zetel ook vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van die vereniging. Voi8e is een afkorting van Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren. Onder leiding van voorzitter mr. Aad Kosto, oud-staatssecretaris van Justitie en oud-staatsraad, probeert Voi8e onder meer via een inmiddels vastgestelde gedragscode sterk uiteenlopende collectieve beheersorganisaties (CBO=s) tot open, duidelijk en transparant handelen te brengen, de onderlinge communicatie en samenwerking te bevorderen, en aan derden informatie te verstrekken over wat CBO=s doen en hoe het allemaal in elkaar steekt. Met het omringende veld van ministeries, politieke partijen en het bedrijfsleven zal Voi8e tot een beter onderling begrip proberen te komen over het collectief rechtenbeheer - hetgeen zeker niet als een gemakkelijke taak moet worden beoordeeld.

KH

Herziening aansluitingscontracten

Aangeslotenen en veel cliënten van Lira, even tezamen aangeduid als de rechthebbenden, zullen de komende maanden iets gaan merken van de op 14 oktober 2008 door het Lira-bestuur aanvaarde herziening van het contract waarmee auteurs van inmiddels velerlei afkomst zich bij Lira aan kunnen sluiten. Het was om uiteenlopende redenen hoog tijd geworden dat contract te actualiseren, uit te breiden, opnieuw te rubriceren en -waar door bijvoorbeeld technische ontwikkelingen nodig geworden- anders te formuleren.

Nu het nieuwe aansluitingscontract met de relevante rechten en vergoedingsaanspraken is vastgesteld, volgt een volgende stap: de administratieve invoering. In het kader van deze administratieve invoering zullen bestaande aangeslotenen en later ook nog niet aangesloten auteurs benaderd worden met het verzoek hun aansluiting te vernieuwen respectievelijk zich als nieuwe aangeslotenen aan te melden.

Nu alvast biedt het bestuur zijn excuses aan voor de eventuele overlast, aan deze noodzakelijke actie verbonden.

KH