editie 27 / december 2008

Sociaal Fonds Letterkundigen

In de sector van professionele schrijvers en vertalers komt het regelmatig voor dat iemand plotseling en tijdelijk een financieel probleem niet kan oplossen. In zo'n geval is het voor schrijvers en vertalers die lid zijn van de VSenV, mogelijk de hulp in te roepen van het Sociaal Fonds Letterkundigen (SFL). Het bestuur van het fonds beoordeelt de aanvragen op een aantal voorwaarden. Het kan aan de hand daarvan een eenmalig geldbedrag aanbieden of een persoonlijk advies geven.

Voorwaarden

Tegemoetkomingen kunnen door het SFL worden toegekend aan leden van de bij de VSenV aangesloten afdelingen. Achterstallige contributie aan de VSenV wordt op het toegekende bedrag ingehouden. Schrijvers en vertalers die géén lid van de VSenV zijn doch door een calamiteit in een financiële noodsituatie verkeren, kunnen ook een beroep doen op het SFL. In dat geval wordt de aanvrager geacht lid te worden van de VSenV.

Voor aanvragers gelden de volgende voorwaarden:

De aanvrager blijkt bijvoorbeeld niet in staat zijn normale verplichtingen te voldoen doordat: een calamiteit heeft plaatsgevonden die gevolgen heeft voor de beroepsuitoefening; bepaalde werkzaamheden door bijvoorbeeld ziekte of ongeval tijdelijk niet kunnen worden verricht en de inkomsten aanzienlijk zijn gedaald of geheel weggevallen; zich een inzinking in de productiviteit heeft voorgedaan; aanvulling noodzakelijk is op kosten die niet volledig door een verzekering worden vergoed.

Inkomensnormen

Als het bestuur heeft vastgesteld dat de aard van de calamiteit zodanig is dat de aanvrager voor een bijdrage in aanmerking komt, hanteert het bestuur over het algemeen onderstaande inko­mens­normen, maar hiervan kan in sommige situaties worden afgeweken.

Als richtlijn bekijkt het bestuur het bruto inkomen van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag.

  Voor alleenstaanden bedraagt dit e. 22.500,  of lager.

  Voor gehuwden/samenwonenden/eenoudergezinnen (gezamenlijk) e. 30.000,  of lager.

Wie een Bijstandsuitkering ontvangt, komt in principe niet in aanmerking voor een tegemoetkoming uit het fonds. Maar als men kan aantonen dat het geld is bestemd voor onkosten die direct samenhangen met de uitoefening van het beroep van auteur of vertaler kan een zogeheten doeluitkering worden verleend.

Toekenning

Het bestuur beoordeelt de aanvraag mede op basis van de beroepsmatigheid waarmee de auteur werkzaam is. De schrijver moet werk hebben geschreven conform het reglement van het SFL. Aanvragers moeten rekening houden met het feit dat het fonds geen grote geldbedragen uitkeert en dat het slechts eenmalige bijdragen in de kosten van levensonderhoud kan aanbieden. Het fonds betaalt geen schulden.

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het VSenV bureau. Alle aanvragen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie over het Sociaal Fonds Letterkundigen is te vinden op de website: www.vsenv.nl onder Diensten/Financiële Hulp.

EF