editie 2 / september 2000

Berichten

Conflict scenarioschrijvers met de publieke omroepen

 

Het conflict tussen het Netwerk Scenarioschrijvers en de Publieke Omroepen sleept zich voort. Voor degenen die de materie niet meer zo paraat hebben, volgt hier een kort overzicht. In 1995 werd er na jarenlange onderhandelingen  een door beide partijen positief beoordeelde overeenkomst gesloten tussen het Netwerk en het HOCO, het Honorarium College van de NOS dat de condities vaststelt waaronder freelancers voor de publieke omroepen werken. Redelijke minimumtarieven en een regeling van de uitzendrechten vormden de belangrijkste punten in deze door het Netwerk als bindend aangegane regeling. In de jaren die volgden werd deze centrale regeling steeds vaker en steeds brutaler door publieke omroepen ontdoken. Het Netwerk heeft hiertegen veelvuldig geprotesteerd, maar deze protesten veranderden niets aan de gang van zaken. Uiteindelijk bleef er geen andere weg dan die naar de rechter. 

 

Er werd door het Netwerk een kort geding aangespannen. Dat diende op 20 mei van het vorig jaar. Op 10 juni volgde een uitspraak die bepaald niet rooskleurig was voor de scenarioschrijvers. Op advies van de raadsman en dankzij de financiële steun van de Stichting Rechtshulp Auteurs werd er beroep tegen de uitspraak aangetekend. Op 8 december van het vorig jaar diende de zaak in beroep. Tijdens de zitting toonde de president aanmerkelijk meer begrip te hebben voor de positie van scenarioschrijvers dan zijn collega ter eerste zitting. Toch voorzag hij dat beide partijen bij een uitspraak veren zouden moeten laten. Daarom gaf hij de opponenten ernstig in overweging om  nog een laatste poging te doen om tot een compromis te komen. 

 

Er volgden een aantal moeizame gesprekken tussen het Netwerk Scenarioschrijvers en vertegenwoordigers van de publieke omroepen,  maar al gauw werd duidelijk dat de posities zover uiteen lagen dat het heel moeilijk zou worden om tot een voor beide partijen bevredigend compromis te komen. Nieuwe voorstellen van de zijde van het HoCo hielden een ernstige verslechtering in van wat in 1995 bereikt was.

 

Inmiddels is er opnieuw een half jaar verstreken en rijst de vraag of er niet een geheel andere weg ingeslagen moet worden. LIRA trekt zich het lot van de scenarioschrijvers zeer aan. Er vindt momenteel intensief overleg plaats tussen de besturen van LIRA en het Netwerk Scenarioschrijvers om te bezien welke actie ondernomen kan worden.

 

WC