informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 2 / september 2000

Het Lira Fonds

Ook u vraagt zich ongetwijfeld wel eens af wat er eigenlijk gebeurt met het geld dat LIRA - verplicht - inhoudt op de u toekomende leenrecht- en andere vergoedingen. En dan heb ik het niet over de administratiekosten. Het zal (bijna) iedereen duidelijk zijn dat LIRA, om geld te kunnen uitkeren, een bureau en een innings- en repartitiesysteem moet bekostigen om dat geld binnen te krijgen en te verdelen. En die kosten moeten vanzelfsprekend worden betaald door `de rechthebbenden' - u dus. Daar gaat dit stukje niet over.
lees meer

Jaarvergaderig Lira

Zo’n vijftigtal aangeslotenen nam op zaterdag 17 juni 2000 deel aan de jaarlijkse aangeslotenen-bijeenkomst in het Okura Hotel te Amsterdam. Bestuursvoorzitter Kees Holierhoek introduceerde zichzelf en de andere leden van het bestuur van LIRA, dat er sinds het aftreden van Ton Oosterhuis als secretaris/penningmeester eind 1999 als volgt uitziet: Willem Capteyn (vice-voorzitter), Nelleke van Maaren (secretaris), Rien Verhoef (penningmeester) en Peter Smit. Daarnaast introduceerde hij André Beemsterboer, directeur van LIRA, Renate Sijm - de nieuwe account manager en opvolgster van Marja Kok - alsook enkele medewerkers van het LIRA bureau, te weten Maureen Arnhem, Chantal van Sluis en Martin van Dam.
lees meer

Klachtencommissie leenrecht

Op 28 maart 2000 kwam een uit het bestuur van de Stichting LIRA gevormde klachtencommissie bijeen om schriftelijk ingediende klachten naar aanleiding van de leenrechtrepartities 1999, de na-repartitie 1997 en de na-repartitie 1998 te bespreken en het LIRA-bestuur over de concrete behandeling en eventuele maatregelen te adviseren. De ca. 40 voorgelegde klachten vielen grosso modo als volgt te rubriceren.
lees meer

Adviezen van het bureau

lees meer

Berichten

lees meer

Bestuur en bureau van de stichting Lira

De Stichting LIRA beheert als auteursrechtorganisatie op collectieve wijze auteursrechten en auteursrechtelijke aanspraken van schrijvers en vertalers die door hen individueel niet, of slechts met de grootst denkbare moeite, te gelde kunnen worden gemaakt.
lees meer

Colofon

lees meer