editie 15 / december 2004

Besluiten van het Lira-Bestuur

- Statutenherziening

 

Het bestuur van LIRA heeft besloten de statuten van LIRA te herzien. Statutenherziening behoort tot de bevoegdheden van het LIRA-bestuur. De directe aanleiding werd gevormd door de introductie per 1 januari 2002 van de euro. In LIRA’s oude statuten kwam twee keer een bedrag voor, en wel beide keren in guldens. Dat was in de artikelen 6 en 7 waar het gaat om de vraag wanneer een auteur stemgerechtigd is in de vergaderingen van LIRA. Drie voorwaarden worden er daar opgesomd: de auteur moet ingezetene dan wel onderdaan zijn van een van de landen behorende tot de Europese Gemeenschappen, en een aansluitingscontract met de stichting hebben gesloten, en uit hoofde van zijn aansluitingscontract aan inkomsten een bedrag van gemiddeld ten minste vijfentwintig gulden (fl. 25,-) per jaar hebben genoten gedurende drie aaneengesloten kalenderjaren. 

 

Behalve de aanpassing van ‘Europese Gemeenschappen’ aan de nieuwe ‘Europese Unie’ moest ook het genoemde guldensbedrag in een eurobedrag omgezet worden. Om de toetsing op stemgerechtigdheid te vereenvoudigen is gekozen voor de volgende formulering: voor stemgerechtigdheid is één van de voorwaarden dat de desbetreffende auteurs ‘uit hoofde van het aansluitingscontract of anderszins aan inkomsten in enig jaar een bedrag van tenminste tien euro (e. 10,-) hebben ontvangen; in dat geval zijn zij stemgerechtigd voor een periode van vijf jaar, te berekenen vanaf het jaar waarin zij genoemd bedrag hebben ontvangen, tenzij zij in enig jaar daarna wederom een bedrag van tenminste tien euro (e. 10,-) ontvangen, waardoor een nieuwe periode van vijf jaar aanvangt waarin zij stemgerechtigd zijn, op dezelfde wijze te berekenen als de eerste periode van stemgerechtigdheid.’ Dus steeds als iemand 10 euro of meer aan auteursrechtelijke inkomsten van LIRA ontvangt, is hij voor een periode van vijf jaar stemgerechtigd. 

 

Dat bedrag van 10 euro is mede gekozen, omdat het bestuur van plan is een bagatellenregeling in te stellen. In die regeling worden door LIRA uitsluitend bedragen vanaf 10 euro uitbetaald. Lagere bedragen worden opgespaard tot een totaal van 10 euro wordt bereikt. Bij het bereiken en overschrijden van de 10 euro-grens wordt het opgespaarde bedrag tot uitkering gebracht. Een rekensommetje leert dat een iemand gemiddeld 2 euro per jaar van LIRA dient te ontvangen om continu stemgerechtigd te zijn. Dat is aan de lage kant. De vraag kan gesteld worden: waarom niet iedereen die een aansluitingscontract tekent, stemgerechtigd gemaakt? Het antwoord is gelegen in de opvatting dat het wenselijk is dat uitoefening van bijvoorbeeld het benoemingsrecht gebonden is aan enig financieel belang in LIRA, hoe gering dat in feite ook is.

 

Voor de liefhebbers en andere belangstellenden vallen gedrukte exemplaren van de nieuwe statuten binnenkort bij LIRA op te vragen.

 

- Herziening repartitiereglementen voor kabel, digitaal en satelliet

 

De verdeling van gelden die geïncasseerd worden voor de gelijktijdige doorgifte van programma’s van de publieke omroepen, wordt gereguleerd door een repartitiereglement dat gemakshalve het kabelreglement wordt genoemd. Nu er ook digitale uitzendingen aan zitten te komen, is het kabelreglement met zoveel woorden ook van toepassing verklaard op digitale uitzendingen, en tegelijk op uitzendingen per satelliet.

 

In het reglement waarvan de vaststelling aan het LIRA-bestuur is voorbehouden, zijn verdeelsleutels voor het zogenoemde format en voor de synopsis opgenomen. De auteur van het format ontvangt 10% van het tarief per minuut uitzending. De auteur van de synopsis die voortbouwt op het format van een andere auteur, krijgt 15%. Is er geen separate format-auteur en hoeft de vergoeding dus niet over twee personen verdeeld te worden. dan krijgt de schrijver van de synopsis 25%.

 

Tevens is een procedure beschreven voor wat genoemd wordt: de identificatie van rechthebbenden. Die beschrijving wil een antwoord geven op de vraag: hoe stelt het bestuur van LIRA vast wie er recht heeft op kabelgeld en daaraan in het reglement gelijkgestelde distributievormen via digitenne en satelliet? Deze identificatieprocedure is bijna letterlijk ontleend aan het ooit door de minister van Justitie goedgekeurde leenrechtreglement. 

 

Wellicht de belangrijkste wijziging is dat in het reglement een verjaringstermijn voor financiële aanspraken van rechthebbenden op kabel- en verwante gelden is opgenomen van vijf jaar na de betreffende uitzending. Het is dus zaak tijdig bij LIRA aan de bel te hangen. LIRA zelf zoekt ook naar rechthebbenden, maar het lukt soms niet die te vinden.

KH