editie 11 / september 2003

Jaarvergadering van Lira-aangeslotenen

Op zaterdag 24 mei 2003 vond de LIRA-jaarvergadering plaats in het Hilton Hotel aan de Apollolaan in Amsterdam. De vergadering was bedoeld voor alle schrijvers en vertalers die in enige relatie tot LIRA staan, in het bijzonder voor stemrechthebbende LIRA-aangeslotenen aan wie gevraagd werd zich over het gevoerde en te voeren beleid uit te spreken. De jaarvergadering werd bezocht door 28 aangeslotenen waarvan 23 stemgerechtigd. Het beleid werd goedgekeurd.

Stemrechthebbende LIRA-aangeslotenen zijn de inmiddels meer dan 2.000 schrijvers en vertalers die met LIRA een schriftelijke overeenkomst hebben gesloten waarin zij bepaalde rechten, zoals kabelrechten, aan LIRA ter exploitatie toevertrouwen. Stemrecht krijgen ze, als ze van LIRA uit hoofde van hun aansluitingscontract aan inkomsten een bedrag van  gemiddeld ten minste 10 euro per jaar hebben genoten gedurende drie aaneengesloten kalenderjaren. 

 

De voorzitter van het bestuur, de heer Holierhoek, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de heer Van Ryckeghem, directeur afdeling Muziek, Letteren en Podiumkunsten van de Administratie Cultuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,  die de vergadering later toe zou spreken over de nieuw ingevoerde leensubsidie-regeling in Vlaanderen.

 

Digitenne

Naar aanleiding van de door de vergadering onveranderd vastgestelde notulen van de jaarvergadering van 2002 roert de voorzitter het onderwerp Digitenne aan. De heer Beemsterboer, directeur van LIRA, laat weten dat Digitenne een pakket aan door te geven zenders heeft samengesteld met daarin onder meer de BRT en Duitse en Nederlandse publieke omroepen en dat zij binnenkort, zonder toestemming van de rechthebbenden, van start zou gaan met uitzenden. Digitenne was en is nog altijd van mening dat het daarmee niet aan openbaarmaking doet, maar slechts de infrastructuur levert voor een toegestane uitzending. Om een kans op commercieel succes te hebben was Digitenne doelbewust onder de tarieven van de kabelexploitanten gaan zitten, maar wel op kosten van rechthebbenden. Dit meningsverschil tussen Digitenne en rechthebbenden zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een juridische procedure die inmiddels wordt voorbereid. 

De vergadering spreekt eensgezind haar instemming uit met het plan om verder namens de rechthebbenden van LIRA met Digitenne te onderhandelen en indien die onderhandelingen nergens toe zouden leiden, met andere rechtenorganisaties over te gaan tot het voeren van een gerechtelijke procedure. 

 

Leenrecht-repartitie eind 2002

De verdeling van leenrechtgelden die eind 2002 plaats vond, is goed verlopen. De repartitie was gebaseerd op een steekproef van ongekende omvang: 105 miljoen uitleningen. Dat is zo’n 75% van alle uitleningen van boeken in Nederlandse openbare bibliotheken. Circa 12.500 schrijvers en vertalers ontvingen een vergoeding, Belgische auteurs daaronder begrepen. Het aantal officiële klachten beliep 8.

Vastgesteld moest worden dat nog steeds niet alle auteurs of hun erven achterhaald zijn. Dat viel ook niet te verwachten, gezien de enorme hoeveelheid oude en nieuwe geschriften die de Nederlandse openbare bibliotheken herbergen. Het bureau van de Stichting LIRA blijft desondanks naarstig op zoek naar de adressen van deze rechthebbenden. Tegelijk is duidelijk dat deze zoektocht niet eindeloos door kan blijven gaan. Het LIRA-bestuur zal waarschijnlijk in de komende tijd besluiten leenrechtgelden die in 1997 beschikbaar kwamen en die nog steeds niet verdeeld kunnen worden, voor een deel te gaan toevoegen aan de leenrechtgelden die eind 2003 verdeeld zullen worden, en voor een ander deel nog even vast te houden ten behoeve van eventuele nakomende claims, dat alles afgezien nog van gelden die aan buitenlandse auteurs toekomen en die in een aantal gevallen nog niet verdeeld zijn.

 

Reprorecht

Voor het kopiëren uit uitgegeven geschriften incasseert de Stichting Reprorecht als door de minister van Justitie aangewezen eigen-recht-organisatie een billijke vergoeding per kopie. In de loop van 2003 zal het werkterrein van Reprorecht uitgebreid worden. Naast de bestaande incasso in de publieke sector zal Reprorecht ook vergoedingen gaan ontvangen van het bedrijfsleven, en wel op grond van een per 1 februari 2003 ingegane wetswijziging. Omdat voor een klein deel de door reprorecht geïncasseerde gelden betrekking hebben op ‘bellettristische werken’, zal ook een klein deel van deze reprorechtgelden via LIRA door toevoeging aan de leenrechtgelden onder schrijvers en vertalers verdeeld worden. Die toevoeging zal jaarlijks leiden tot een lichte stijging van uit te keren leenrechtgelden.

 

Van Deysselhuis

De voorzitter meldt dat het Pensioenfonds der VSenV erin is geslaagd het pand De Lairessestraat 125 in Amsterdam te kopen om er de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV), de moedervereniging van LIRA, in te huisvesten. De financiering vond voor ongeveer de helft plaats door de VSenV en direct aan de VSenV verwante organisaties, voor de andere helft door een lening van LIRA, afkomstig uit het Sociaal Fonds in overeenstemming met één van de doeleinden van dat fonds: versterking van de sociale infrastructuur van schrijvers en vertalers in Nederland. LIRA verstrekte dat geld in de vorm van een renteloze lening, waarbij tegenover de renteloosheid staat dat ooit bij verkoop naar rato van de investering. meegedeeld wordt in de waardestijging van het pand Om de waarde van de investering te bewaken is bepaald dat voor verhuur of verkoop de instemming nodig is van het LIRA-bestuur. Dit vetorecht wordt in het bestuur van het Pensioenfonds, de eigenaar van het pand, uitgeoefend door de penningmeester van het Pensioenfonds die daartoe door het bestuur van LIRA wordt aangewezen.

 

Bestuursverkiezingen

Bij de bestuursverkiezingen werden Kees Holierhoek (op voordracht van de VSenV) en Marjan Berk (op voordracht van de vergadering van aangeslotenen) elk voor een periode van drie jaar herbenoemd. Ter vervanging van de afgetreden Nicolaas Matsier werd Tijs van den Boomen (op voordracht van de VSenV) voor eenzelfde periode tot lid van het bestuur van LIRA gekozen.

 

Vlaamse leensubsidie-regeling

De heer Van Ryckeghem hield vervolgens een zeer interessante en onderhoudend gebrachte lezing over de Vlaamse leensubsidie-regeling. Voor meer daarover zij verwezen naar elders in dit Bulletin. 

 

LB/KH