editie 11 / september 2003

Adviescommissie Lira fonds vergadert in 2004 vaker

De hoeveelheid aanvragen voor subsidie van het LIRA Fonds is het laatste jaar sterk toegenomen. Al deze aanvragen moeten worden beoordeeld door de Adviescommissie van het Fonds. Dit betekent dat de vier vergaderingen per jaar die de Adviescommissie de afgelopen tien jaar traditioneel op de eerste donderdag van de maanden maart, juni, september en december belegde, in feite niet meer toereikend zijn om alle aanvragen naar behoren af te handelen. Er moeten nu een kleine zestig aanvragen per vergadering worden besproken, waardoor de vergaderingen extreem lang duren. Daarnaast vragen ook de voorbereidende werkzaamheden - het lezen van de (vaak uitvoerige) aanvragen, meegezonden teksten, begrotingen e.d. - erg veel tijd.

Het bestuur van het LIRA Fonds heeft daarom besloten vanaf 2004 de vergaderfrequentie te verhogen naar zes maal per jaar. De exacte data voor 2004 - van belang in verband met  het sluiten van de inzendingstermijn drie weken ervoor - zullen in het volgende LIRA Bulletin worden gepubliceerd, maar de eerste vergadering zal in elk geval op 5 februari 2004 plaatsvinden . De resterende vergaderdata voor 2003 blijven gehandhaafd op 4 september en 4 december, om de eenvoudige reden dat deze al te vaak vermeld zijn om op zo korte termijn nog te kunnen worden veranderd.

Om het voorbereidende werk voor de Adviescommissie en het bureau te vergemakkelijken, is daarnaast een standaardformulier ontwikkeld waarop aanvragers de belangrijkste gegevens van hun aanvrage overzichtelijk kunnen noteren

Op zich is de toename van het aantal aanvragen verheugend. Deze tendens strookt ook met de ontwikkeling van het Fonds, dat ruim tien jaar geleden als heel klein fondsje (met weinig publiciteit en een navenant klein groepje aanvragers) is begonnen, maar inmiddels organisch is uitgegroeid tot een middelgroot fonds met een veel ruimer bereik. De financiële middelen zijn in de loop der jaren toegenomen - vooral door gelden die uit de leenrechtrepartitie afkomstig zijn. Een keerzijde is dat bij een toename van het aantal aanvragen ook het aantal afwijzingen in evenredige mate stijgt, want de laatste jaren nemen de financiële middelen nauwelijks meer toe. Gemiddeld wordt ongeveer de helft van het aantal aanvragen afgewezen. Kwaliteit is daarbij het doorslaggevend criterium.

NVM