editie 9 / december 2002

Leenrecht-rpartitie: berekening hoogte leenrecht-geld

 

De hoogte van de leenrechtuitkering wordt per uitgeleende titel berekend met behulp van een rekenregel die er als volgt uitziet:

(Aandeel Auteur) x (Aantal Punten) x (PuntWaarde)

Het Aandeel Auteur is het percentage van de vergoeding per uitlening waarop de auteur conform het LIRA-leenrechtreglement aanspraak kan maken. Dat percentage kan uiteenlopen van 100% voor een auteur die in zijn eentje een boek heeft geschreven, via 70% voor een vertaler, tot 1% voor de schrijver van een voor- of nawoord, en vele percentages daartussen.

Het Aantal Punten is het product van een vermenigvuldiging, namelijk het aantal uitleningen dat van een titel in de steekproef is aangetroffen, vermenigvuldigd met de officiële, aan het ISB-nummer gekoppelde consumenten-verkoopprijs van het boek. Als die prijs niet bekend is, wordt een forfaitaire prijs ingevoerd, dat wil zeggen: ongeveer de gemiddelde verkoopprijs van een boek in Nederland.

De PuntWaarde is een bedrag dat separaat wordt berekend door het totale aantal binnen de steekproef geconstateerde uitleningen te vermenigvuldigen met de som van alle in het systeem aanwezige (wisselende) prijzen en de uitkomst daarvan te delen op het totaal van het voor uitkering beschikbare bedrag.

Door de diverse waarden in de rekenregel in te vullen wordt er per uitgeleende titel een leenrechtvergoeding berekend.

Uiteindelijk ontvangt een auteur als totale leenrechtvergoeding de optelsom van de per boek berekende leenrechtgelden onder aftrek van administratiekosten. Uitsluitend over deze administratiekosten is BTW verschuldigd.