editie 3 / december 2000

CISAC-congres 2000 in Chili

Elke twee jaar vindt het CISAC congres plaats. CISAC (Conféderation Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs) is de overkoepelende organisatie van het overgrote deel van de auteursrecht organisaties in de wereld. Alle organisaties die actief zijn op het terrein van de exploitatie van literaire en dramatische rechten, muziekauteursrechten, rechten op werken van beeldende kunst en fotografie en audiovisuele rechten, zijn bij CISAC aangesloten.

In totaal ruim 400 gedelegeerden uit bijna 80 landen kwamen in Chili bijeen om over een veelheid van onderwerpen met betrekking tot de exploitatie van rechten met elkaar van gedachten te wisselen. Een van de prominente onderwerpen op het congres betrof een gedachtewisseling over de exploitatie van rechten in een online omgeving. Auteursrechtorganisaties zijn sinds vele jaren gewend om op basis van wederkerigheidscontracten in hun eigen land exploitatie-activiteiten te ontplooien. De verspreiding van beschermde werken via het Internet is echter per definitie grensoverschrijdend. Het is dan ook zaak dat niet alleen wetgeving op dit punt zal worden aangepast, maar dat ook de afspraken tussen auteursrechtorganisaties aan deze nieuwe technieken worden aangepast. Een aantal organisaties presenteerde prototypes van instrumenten ten behoeve van deze zogenoemde online exploitatie van rechten. 

 

Ook LIRA oriënteert zich momenteel over de wijze waarop zij in de toekomst rechthebbenden en gebruikers diensten kan verlenen voor het regelen van de rechten bij het online opslaan en verspreiden van literaire en literair-dramatische werken.  

 

Een ander belangrijk punt dat aan de orde kwam betrof een discussie over de wijze waarop overheden zich in de exploitatie van rechten mengen. De wetgever in verschillende landen en in de regio (Europese Commissie, etc.) bepalen voor een belangrijk deel de speelruimte die rechthebbenden en hun organisaties hebben bij het handhaven en exploiteren van hun rechten. Met enige zorg werd geconstateerd dat overheden in toenemende mate het belang van consumenten en investeerders laten prevaleren boven die van auteurs en hun rechtverkrijgenden. CISAC en haar verschillende commissies en werkgroepen zullen dan ook hun uiterste best blijven doen om in hun lobby naar wetgevende instanties toe het belang van een adequate bescherming van rechthebbenden te benadrukken. 

 

Zoals gebruikelijk werd op dit congres weer een nieuw Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van CISAC gekozen. De directievoorzitter van Buma/Stemra, Cees Vervoord, werd gekozen in het Dagelijks Bestuur van CISAC. Met onze collega’s hebben wij er voor kunnen zorgen dat twee vertegenwoordigers van op LIRA lijkende grootrecht-organisaties, VG WORT in Duitsland en SACD in Frankrijk, eveneens als lid van het Dagelijks Bestuur werden benoemd. 

 

In de marge van het congres hebben wij gesproken met verschillende organisaties over het sluiten van wederkerigheidscontracten, dan wel het aanpassen van bestaande contractuele relaties. Onder meer met ALCS in Engeland en Kopiosto in Finland werd onderhandeld over een aanvulling op het met LIRA gesloten wederkerigheidscontract. 

 

Met de kort geleden opgerichte Chileense zusterorganisatie ATN heeft LIRA eerste concepten van een wederkerigheidscontract besproken. Het is de verwachting dat wij binnen afzienbare tijd tot de ondertekening van die overeenkomst over kunnen gaan. Want auteursrecht is en blijft een sterk internationaal georiënteerde aangelegenheid.

 

Het CISAC-congres van 2002 zal worden gehouden in Engeland, alwaar PRS/MCPS (muziekrechten) DACS (visuele rechten) en ALCS (grote rechten) als gastheren zullen optreden.